Samen bouwen aan de toekomst

Woensdag 24 april 2019

Op dinsdag 23 april 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Eijsden-Margraten “Samen bouwen aan de toekomst” 2019-2025 vastgesteld. De woningmarkt is sterk in beweging. Dat komt onder andere door demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook gewijzigd beleid als gevolg van de nieuwe Omgevingswet speelt een rol. Het is daarom van belang om tijdig mee te bewegen en vraag en aanbod op de lokale woningmarkt continu op elkaar af te stemmen. “Dit doen we op basis van een actuele Woonvisie die de komende jaren richting geeft aan ons woonbeleid”, aldus wethouder Wiel Dreessen.

Kernpunten Woonvisie
De gemeente Eijsden-Margraten streeft naar een duurzame woningvoorraad met passende woningen voor zowel starters als senioren. Hiermee wil de gemeente de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. De bijzondere aandacht van de gemeente gaat daarbij uit naar herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen.

We doen het samen
De woonbehoefte van inwoners uit Eijsden-Margraten staat centraal in de Woonvisie. Daarom heeft de gemeente hen uitvoerig betrokken bij het opstellen van de visie. Wethouder Wiel Dreessen: “We hebben onder andere woonbehoefte-onderzoeken uitgevoerd en ateliersessies georganiseerd. Daarbij nodigden we inwoners uit om binnen de kaders en hoofdlijnen van de gemeente mee te denken over een breed gedragen woonvisie.” De uitvoering van deze visie vraagt om flexibiliteit en creativiteit in denken en doen, binnen de geldende wet- en regelgeving. Zó wil de gemeente ervoor zorgen dat het voor jong en oud goed wonen is in alle kernen van Eijsden-Margraten.