Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten

Maandag 3 februari 2020

Versterking gevraagd!
De AOP wil graag in contact komen met betrokken mensen die als lid willen toetreden tot de Adviesraad zelf of tot één van onze werkgroepen (Wmo, Jeugd of Participatie).

De Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten (AOP) zet zich in om te bevorderen dat het ondersteuningsaanbod optimaal aansluit bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de inwoners van onze gemeente. De AOP adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten over alles wat te maken heeft met het sociale domein. Tot het sociale domein worden gerekend de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van die wetten. De AOP volgt in onze gemeente of de wijze waarop alles geregeld is ook naar tevredenheid werkt. We nemen kennis van de zaken die goed lopen, maar óók van de zaken die beter kunnen. We hebben vier à vijf keer per jaar overleg met de verantwoordelijk wethouder en via de werkgroepen met de betrokken beleidsambtenaren.

Samen weten we meer
De AOP bestaat uit vrijwilligers die in de gemeente Eijsden-Margraten wonen. Wij behartigen vanuit onze ervaring, kennis en deskundigheid de belangen van de burgers die een beroep doen op de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
De AOP vergadert gemiddeld 10 keer per jaar op een woensdagmiddag in het Huis van de burger (gemeentehuis) in de kern Margraten.
De werkgroepen vergaderen gemiddeld een keer per 2 maanden op een zelf gekozen locatie en tijd.
Leden van de Adviesraad worden tevens deelnemer van één of meerdere werkgroepen. Een lid van een werkgroep hoeft echter geen lid van de Adviesraad te zijn.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die hun inbreng willen leveren in de AOP en/of in een van onze werkgroepen. Bij voorkeur inwoners die kennis, ervaring of affiniteit hebben met:

 • Preventie
 • De ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen of deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving.
 • Informele Zorg: Mantelzorg en Vrijwilligerszorg
 • Participatie: het toe leiden naar werk voor iedereen binnen de mogelijkheden
 • Jeugdbeleid

Wij vragen:

 • Op de hoogte zijn van wat er leeft in de kernen van de gemeente Eijsden-Margraten en dit kunnen verwoorden.
 • Bekendheid met het gemeentelijk Jeugd-, Ondersteunings- en Participatie-beleid (het Sociaal Domein) of de bereidheid hiermee bekend te raken.
 • Bekendheid met bestuurlijke en gemeentelijke processen of deze kennis willen verwerven.
 • In staat zijn om te luisteren en te overleggen en op zoek te gaan naar oplossingen die door een meerderheid gedragen worden.
 • Bereidheid tot een inzet van circa 4-8 uur per maand voor de AOP: voorbereiding en deelname aan de maandelijkse vergaderingen van de raad, de werkgroepen, contacten in de gemeente.
 • Bereidheid tot een inzet van circa 4 uur per maand voor een werkgroep.

Wij bieden:

 • - Een betrokken en actieve Adviesraad Ondersteuning en Participatie.
 • - Deskundigheidsbevordering door externen.

Het werk dat de leden van de Adviesraad Ondersteuning en Participatie doen is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed en per vergadering van de AOP waaraan u deelneemt wordt een bescheiden vergoeding betaald.

Belangstelling?
Hebt u belangstelling om de Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten te versterken? Laat het ons weten via het secretariaat:

 • per e-mail: Ondersteuning_ParticipatieEM@kpnmail.nl   
 • telefonisch: 06 3481 8696
 • schriftelijk: Secretariaat Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten, Broekstraat 21, 6247BP Gronsveld.

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Jos Dols. Hij kan u desgewenst in contact brengen met andere leden van de Adviesraad Ondersteuning en Participatie.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 maart 2020.