Raadsvergaderingen 21 en 29 september: meer informatie en achtergrond

Maandag 14 september 2020

De raad gaat zich tijdens de beeldvormende vergadering op 21 september en de besluitvormende vergadering op 29 september buigen over de resultaten van de voorbereidingsgroep participatie. U kunt de raadsvergaderingen live volgen via deze link.

Betrokken Burgers; participatie in Eijsden-Margraten
De procesopdracht participatie is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Invulling van de procesopdracht heeft plaatsgevonden.

Er is een concept-visie opgesteld waarin is beschreven wat we belangrijk vinden aan participatie. Het concept-afwegingskader is een hulpmiddel bij het inzetten hiervan. Beide concepten zijn besproken met burgers, raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Door ingebrachte aanvullingen en aanpassingen werken we toe naar een eindproduct. Een mooi theoretisch verhaal, maar uiteindelijk is dit iets wat we moeten doen binnen onze gemeenschap!

Wat doen we nu al aan participatie?
Er wordt geëxperimenteerd met werkvormen - zoals klantarena’s - voor een nieuwe dienstverleningsvisie. In het project Buitengewoon Buitengebied hebben inwoners en ondernemers hun dromen naar voren gebracht in inspirerende bijeenkomsten. Mooie initiatieven van burgers hebben invulling gekregen tijdens 75 jaar Liberation. In het kader van “korte voedselketens” vinden er inspiratiesessies plaats waarbij inwoners kunnen meedenken en praten.

Hoe gaan we verder?
Het is van belang dat participatie steeds meer centraal komt te staan. We willen dat bij iedereen binnen onze gemeente en gemeenschap een gedragsverandering plaatsvindt. Participatie moet een basisprincipe zijn. Verankerd in onze werkmethoden en voor iedereen een grondhouding. De verwachtingen bij het proces van participatie moeten bij iedereen duidelijk zijn.

Participatie, relatie en communicatie gaan hand in hand. Daar werken we als gemeente en gemeenschap hard aan en dat moeten we in de toekomst blijven doen. Op punten waar het beter moet, moeten we extra inzet tonen. Het is een proces dat steeds in ontwikkeling is en blijft voortduren.

Meer informatie
Wilt u weten wat er in de concept-visie en concept-afwegingskader staat en/of meepraten over participatie? Neem dan contact op met raadsadviseur Joyce Reijnders via joycereijnders@eijsden-margraten.nl of 043 458 8488.