Vastgesteld bestemmingsplan Recreatielandgoed “De Kleine Peul”

Woensdag 21 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten op 29 september 2020 het bestemmingsplan Recreatielandgoed “De Kleine Peul” (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BPRECR01017-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingplan is gemaakt ten behoeve van de realisatie van een recreatielandgoed (camping + glamping) op de locatie Vroelen 30A te Noorbeek. Om het recreatielandgoed mogelijk te maken, zullen alle niet monumentale (agrarische) bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Er wordt geen nieuwe bebouwing teruggebouwd. De voorzieningen voor het recreatielandgoed zullen in de bestaande monumentale schuur op deze locatie worden gerealiseerd.
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. De toelichting van het bestemmingsplan is met betrekking de aspecten verkeer, flora en fauna en stikstof aangepast en/of aangevuld. De verbeelding en de regels zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet gewijzigd.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in het vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planindn=NL.IMRO.1903.BPRECR01017-VG01.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen.

Voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft kan beroep worden ingesteld door degene die hierdoor belanghebbende is geworden. Deze belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan zijn aangebracht, kunnen gedurende bovengenoemde periode eveneens beroep indienen.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een beroep wordt griffierecht
geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn – naast het indienen van beroep – een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze situatie wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Verbeelding (PDF, 691.5 kB)

Regels (PDF, 4.1 MB)

 - Schetsontwerp (PDF, 3.4 MB)
 -  Toegesneden lijst van bedrijfstypen (PDF, 38.4 kB)

Toelichting