Raadsvergaderingen december

Woensdag 25 november 2020

Op 7 december om 19.00 uur is er een beeldvormende vergadering en op 15 december om 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering. U kunt deze vergaderingen van de raad live volgen via www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Spreekrecht
U kunt inspreken tijdens beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft opengestaan of openstaat (zoals bestemmingsplannen). Wilt u inspreken? Meld dit uiterlijk op vrijdag 4 december  om 09:00 uur voor de beeldvormende vergadering of op maandag 14 december  om 09:00 uur via griffie@eijsden-margraten.nl.

Waarover vergadert de raad?

Op de agenda van zowel de beeldvormende als de besluitvormende vergadering staat het actualiseren van de structuurvisie wonen Zuid-Limburg en de tweede bestuursrapportage. Ook het bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 en de Algemene Plaatselijke Verordening staan op de agenda. Over deze laatste twee onderwerpen geven wij u hieronder graag meer informatie. Bekijk de volledige agenda op onze website of in de app Ibabs.

Bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden

Eind 2014 is de supermarkt Lidl verhuisd naar het nieuwe winkelcentrum van de kern Eijsden en is het plangebied in verval geraakt. Op het terrein van de voormalige Lidl-supermarkt wil een initiatiefnemer 20 appartementen realiseren. Deze ontwikkeling is in strijd met het huidige bestemmingsplan, aangezien hierin de bestemming Detailhandel is genoemd. Om de realisatie van de 20 appartementen mogelijk te maken, is het bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, vanaf 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020. Gedurende deze termijn is 1 zienswijze ingediend. Het college stelt de raad voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan "Eijsden", dat in 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad, met de bestemming Detailhandel voor het gebied. Met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden, komt dit deel van het bestemmingsplan "Eijsden" te vervallen.

Bouwplan
Het plangebied, gelegen aan de Wilhelminastraat 63 in de kern Eijsden, omvat momenteel het leegstaande supermarktgebouw van ca. 7-8 meter hoog en een parkeerplaats op het achterterrein. Het terrein is 2.600 m2 groot. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt. Door het bestemmingsplan aan te passen ontstaat een aanvulling op de woningvoorraad.

Het bouwplan voor het voormalige Lidl-terrein omvat 20 appartementen voor senioren in het middensegment. 18 driekamerappartementen tussen de 60 m2 en 100 m2 worden gerealiseerd en 2 vierkamerappartementen van 104 m2. Het appartementengebouw bestaat uit 3 bouwlagen en wordt 9.70 meter hoog. De entree is gelegen aan de Wilhelminastraat.

Gelet op de aanwezige woningvoorraad voor ouderen in onze gemeente en in het bijzonder voor Eijsden, is dit een mooie aanvulling op de woningvoorraad. Het plan levert tevens een bijdrage aan de doorstroming binnen de Eijsdense woningmarkt. De raad beslist 15 december.

Algemene plaatselijke verordening

Ieder jaar onderzoekt de gemeente of het nodig is om de Algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen. In de APV staan onder andere regels over openbare orde en veiligheid, parkeren, evenementen en het gebruik van de weg.
Ook stelt de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) ieder jaar een aantal wijzigingen voor. Hierbij wordt gekeken naar veranderingen in de wet, uitspraken van rechters en andere actualiteiten. De gemeente zelf kijkt of er plaatselijke aandachtspunten zijn die in de APV moeten worden verwerkt.

In Eijsden-Margraten zijn de belangrijkste wijzigingen dit jaar:

  • een verbod op het gebruik van lachgas;
  • het mogelijk maken om handhavend op te treden tegen voertuigen die naast de weg staan geparkeerd;
  • het aanpassen van de Winterregeling Daklozen zodat bij extreme kou kwetsbare inwoners makkelijker tegen de kou kunnen worden beschermd als ze dat zelf niet kunnen;
  • het duidelijker aangeven dat een eigenaar of houder van een hond zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod.