Vergaderingen van de raad 12 april en 20 april 2021

Dinsdag 6 april 2021

Op 12 april om 19.00 uur, vindt de beeldvormende vergadering plaats. Op 20 april om 19.30 uur de besluitvormende raadsvergadering. Beide vergaderingen vinden digitaal plaats.

Op de agenda staan onder andere de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater, de afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2021 en een wijziging wegsleepregeling. Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld.

Voor de volledige agenda’s kijk op www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of openstaat (zoals bestemmingsplannen).
De vergaderingen vinden digitaal plaats. U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 9 april  09.00 uur voor de beeldvormende vergadering en uiterlijk maandag 19 april 09.00 uur voor de besluitvormende vergadering.

Volg de raad!

Alle vergaderingen vinden digitaal plaats en zijn te volgen via
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Uitgelicht:

Op de agenda staat onder andere de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater en de afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 2021. Beide onderwerpen staan op deze pagina uitgelicht.

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Klimaat is een veel gehoord begrip. Ook gemeente Eijsden-Margraten is hiermee bezig en heeft een klimaatbeleid ontwikkeld. Maar niet alleen beleid zorgt voor een beter klimaat. Ook ons gedrag kan het klimaat verbeteren. Daarom bieden wij inwoners een stimuleringsregeling aan waarmee we twee zaken willen bereiken:
1. Het besef vergroten dat inwoners een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van het klimaat door water duurzaam te gebruiken en regenwater op te vangen en te gebruiken. Dit water kunt u gebruiken om de planten water te geven en tijdens droogte het gazon te besproeien. Ook kunt u met dit water de ramen wassen. Regenwater bevat geen kalk en is daarom erg geschikt hiervoor. U kunt water ook laten infiltreren in de bodem, waardoor de bodem minder snel verdroogt.
2. Inwoners helpen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het klimaat door:
• u in de mogelijkheid te stellen om een regenton te kopen bij onze lokale ondernemers. Inwoners krijgen via de gemeente een korting van € 45,- op de aankoop van een regenton. Deze actie wordt opgezet van 1 mei tot 1 juli 2021.
• u een bijdrage te geven voor het afkoppelen van uw regenwater van de riolering. Gemeente Eijsden-Margraten wil inwoners tegemoet komen in de afkoppelkosten. Er wordt een bijdrage gegeven van € 9,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (daken, terrassen, garages etc.).
Op 20 april wordt deze stimuleringsregeling behandeld in de gemeenteraad. Als de raad instemt met de voorgestelde regeling, dan wordt u na 20 april verder geïnformeerd over de regentonnenactie en bijdrage voor het afkoppelen van regenwater.

 

Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2021

De afgelopen jaren zijn met succes maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid huishoudelijk (rest)afval te verlagen. Dit is de basis voor het verder realiseren van de landelijke doelstelling voor 100% afvalscheiding in de toekomst. De komende jaren dragen beleidsmaatregelen bij aan het verder terugbrengen van het aanbod huishoudelijk restafval.

Optimale scheiding van huishoudelijk restafval is een zaak van ons allemaal. Het is ook de verantwoordelijkheid van u als inwoner. Door afval beter te scheiden zien we dat er steeds meer en beter kan worden hergebruikt. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid wordt afval daarom als een grondstof gezien.

Wijzigingen gemeentelijk afvalbeleid

Het gemeentelijke afvalbeleid in 2021 heeft als doel het stimuleren van het scheiden van afval. De belangrijkste verandering in het beleid is dat huishoudelijk restafval nog maar één keer in de vier weken wordt opgehaald. Als aanvulling hierop wordt in elke dorpskern een ondergrondse restafvalcontainer geplaatst. Deze containers kunnen gebruikt worden als u om een bepaalde reden meer dan gemiddeld huishoudelijk restafval produceert. 
De wijziging van het gemeentelijk afvalbeleid heeft geen financiële consequenties voor de inwoners van Eijsden-Margraten. Inwoners betalen een vergelijkbaar tarief voor de kilogrammen huishoudelijk restafval die zij aanbieden in de containers.
De gemeenteraad neemt 20 april een besluit over de nieuwe Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2021. Als deze verordening wordt vastgesteld, dan worden inwoners door de gemeente en Rd4 geïnformeerd over de wijzigingen die van invloed zijn op het aanbieden restafval.