Vergaderingen van de raad in september 2021

Maandag 13 september 2021

Op 20 september om 19.00 uur, vindt de beeldvormende vergadering plaats. Deze vergadering is digitaal. Op 28 september om 19.30 uur is de besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering vindt plaats in de raadzaal van het ‘Huis van de Burger’.

Op de agenda staan onder andere: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning voor de opslag  Gronsvelderweg 1 in Gronsveld, Verzoek gemeenschapshuis Cadier en Keer bijdrage Beleidsregel Subsidies Maatschappelijke accommodaties en Bestemmingsplan Sint Maartensweg 20 Noorbeek. Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld. Een toelichting over deze onderwerpen vindt u op deze pagina.

Voor de volledige agenda’s kijk op www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen).
U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 17 september 09.00 uur voor de beeldvormende vergadering en uiterlijk maandag 27 september 09.00 uur voor de besluitvormende vergadering.

Volg de raad!

De vergaderingen van 20 september en 28 september zijn te volgen via: www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van deze onderwerpen? Raadpleeg dan onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’. Hier vindt u contactgegevens van raadsleden van de politieke partijen in de gemeenteraad. U kunt hen rechtstreeks benaderen. U kunt ook altijd de griffie benaderen voor advies over contact met de raad via griffie@eijsden-margraten.nl.

1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Gronsvelderweg 1 in Gronsveld

Curfs Logistics (Curfs Holding B.V.) is gevestigd op het bedrijventerrein aan de Gronsvelderweg 1 in Gronsveld. Het bedrijf verzorgt transport, opslag en andere logistieke taken. Curfs heeft een bestaande opslagloods, waarin nu 70 ton zinkoxide mag worden opgeslagen.
Zinkoxide is een vaste stof (in korrel of poedervorm) die niet brandbaar en ook niet explosief is. Wel heeft de stof een zeer giftige werking als de stof in het (oppervlakte)water of het riool komt. De bestaande loods heeft alle maatregelen (vloeistofdichte vloer, etc.) om de stof veilig op te slaan.
Curfs is door de lokale producent Everzinc in Eijsden gevraagd om maximaal 1000 ton zinkoxide op te slaan. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Met de omgevingsvergunning moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Waarom is een verklaring van geen bedenkingen nodig?
Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van de gemeenteraad voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. Deze verklaring is alleen nodig voor grote plannen en plannen met veel invloed op de omgeving. Als de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning worden verleend.
 

2. Verzoek gemeenschapshuis Cadier en Keer bijdrage Beleidsregel Subsidies Maatschappelijke accommodaties

Vele verenigingen in Cadier en Keer vormen gezamenlijk het bestuur van Stichting 't Keerhoes en maken gebruik van het gemeenschapshuis in Cadier en Keer. Dit gemeenschapshuis moet dringend gerenoveerd en verduurzaamd worden. De stichting beschikt over te weinig middelen om dit in zijn geheel zelf te bekostigen. Daarom vragen zij financiële ondersteuning bij gemeente en provincie.

Van gemeentewege kunnen gemeenschapshuizen in aanmerking komen voor een bijdrage in groot onderhoud op grond van de Beleidsregel Maatschappelijke accommodaties. Voorgesteld wordt, gelet op artikel 64 van Algemene Subsidieverordening, een extra bijdrage te verlenen van € 56.000,00. De provincieregeling verdubbelt de gemeentelijke bijdrage.

De stichting heeft tevens verzocht om een lening. Het college kan leningen verstrekken uitsluitend aan door de gemeenteraad goedgekeurde zogenaamde derde partijen. De gemeenteraad kan derde partijen benoemen mits deze een publieke taak uitoefent. De accommodatie is opgericht voor het uitoefenen van een publieke taak en voldoet dus aan kaders. Het college dient vervolgens een besluit te nemen over het verstrekken van een lening onder voorwaarden.

Tot slot wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van het feit dat afgelopen jaren meerdere malen een besluit is genomen op grond van artikel 64 (Hardheidsclausule). Deze besluiten dienen uitzonderlijk te zijn en dat is nu niet meer het geval. Daarom moet de beleidsregel worden aangepast. Dat zal plaatsvinden in het 1e kwartaal 2022.
 

3. Vaststellen Bestemmingsplan Sint Maartensweg 20 Noorbeek

Op het adres Sint Maartensweg 20 Noorbeek is op basis van het bestemmingsplan één woning toegestaan. Op dit moment staat er nog een bedrijfsloods vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten. De initiatiefnemer wil de bedrijfsloods slopen en een twee-onder-één-kap realiseren (twee woningen). Deze nieuwe bebouwing past in het straatbeeld, waar overwegend ook twee-onder-één-kap woningen aanwezig zijn. Het realiseren van de tweede woning is in strijd met het bestemmingsplan. Om deze tweede woning te realiseren is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Dat bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.