Resultaten onderzoek relatie gemeente Eijsden-Margraten en IKL

Donderdag 14 oktober 2021

Direct na het aantreden van burgemeester Sjraar Cox heeft de concerncontroller het verzoek gekregen om een feitenonderzoek uit te voeren naar de relatie tussen de gemeente, IKL, Boswerkt en Werkbank. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie het resultaat van dit feitenonderzoek ontvangen.

Kernvraag

Doel van het onderzoek was het beantwoorden van de kernvraag: of bij de verstrekking van de jaarbijdrages en/of opdrachten in de periode 2013 tot en met maart 2021 rechtmatig is gehandeld conform de vastgestelde en algemeen geldende kaders. Hierbij is dezelfde lijn gevolgd die de Provincie Limburg hanteerde, evenals dezelfde tijdsperiode.

Uitkomst onderzoek

Naast de structurele bijdrages aan IKL voerde IKL, evenals Boswerkt en Werkbank, ook op incidentele basis opdrachten uit voor de gemeente. Bij een tweetal verstrekte opdrachten is het interne aanbestedingsprotocol niet gevolgd, terwijl bij één betaalde factuur de onderbouwing onvoldoende is. Geconstateerd is dat de aankomende tijd veel aandacht besteed moet worden aan de interne bedrijfsprocessen. Tevens dienen de interne aanbestedingsregels, ook wanneer het gaat om kleinere bedragen, beter gevolgd te worden. Deze bevindingen vormen geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten. Er is geen patroon van bevoordeling waargenomen.

Versterking kleine landschapselementen

Burgemeester Sjraar Cox: “Met deze bevindingen, die een vertaling dienen te krijgen binnen de interne organisatie, hebben we duidelijkheid gekregen. Het voorstel is om de rapportage voor kennisgeving aan te nemen. De jarenlange relatie met IKL is verbroken, maar we zien het als onze plicht om alternatieven te zoeken voor een verdere versterking van de kleine landschapselementen.“

Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek IKL Eijsden-Margraten (PDF, 603.3 kB)