Vergaderingen van de raad in december

Maandag 29 november 2021

Op 6 december om 19.00 uur vindt de beeldvormende vergadering digitaal plaats. Op 14 december om 19.30 uur is de besluitvormende vergadering. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal en is gesloten voor publiek. Vanwege de omvangrijke agenda’s is er voor de beeldvormende vergadering een extra vergadering gepland op 7 december indien nodig. Voor de besluitvormende vergadering is dit op 15 december indien nodig.

Op de agenda staan onder andere Jaarlijkse aanpassing Algemeen Plaatselijke Verordening, Bestemmingsplan Spuitvrije zone Kapelkesstraat 70-70a Eijsden, Gemeentelijk beleidsplan verkeer en vervoer, Transitievisie Warmte, Verordening WMO 2022 en Bestemmingsplan Groot Welsden 72-72a Margraten. Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld.

Een toelichting over de onderwerpen 'Gemeentelijk beleidsplan verkeer en vervoer' en 'Transitievisie Warmte' vindt u op deze pagina.

Agenda

Voor de volledige agenda’s kijk op onze website of op de app Ibabs.
Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen).
U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 3 december 09.00 uur voor de beeldvormende vergadering en uiterlijk maandag 13 december 09.00 uur voor de besluitvormende vergadering.

Volg de raad!

De vergaderingen van 6 (en 7) en 14 (en 15) december zijn te volgen via eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van deze onderwerpen? Raadpleeg dan onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’. Hier vindt u de contactgegevens van  alle raadsleden. U kunt hen rechtstreeks benaderen.
U kunt ook de griffie benaderen voor advies over contact met de raad via griffie@eijsden-margraten.nl.

Wilt u de gemeenteraad een bericht sturen, dan kan dat ook via gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. De griffie zorgt dan dat de raad in kennis wordt gesteld van uw bericht.

Toelichting Beleidsplan Verkeer en Vervoer

Op 6 en 14 december 2021 wordt het raadsvoorstel Beleidsplan Verkeer en Vervoer in de openbare raadsvergadering behandeld. In dit beleidsplan komen de volgende thema’s aanbod:

  • Verkeersveiligheid
  • Doorstroming van verkeer in ons buitengebied en de kernen
  • Duurzaamheid qua mobiliteit en laadinfrastructuur
  • Verknoping van fiets en wandelvoorzieningen
  • Kwaliteit van ons openbaar vervoer
  • Educatie en voorlichting

Per beleidsthema is een ambitie genoemd. Als de raad het beleidsplan Verkeer en Vervoer vaststelt, zal het college de komende jaren een uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer in uitvoering nemen.

Veilig en bereikbaar

Het beleidsplan Verkeer en Vervoer is gebaseerd op de regionale, provinciale en nationale kaders voor verkeer en vervoer. Daarnaast is het bestaande verkeersveiligheidsplan uit 2013 geëvalueerd. Deze evaluatie is meegenomen in het nieuwe beleidsplan Verkeer en Vervoer.

Inwoners hebben de mogelijkheid gehad om hun mening en ideeën over verkeer en vervoer in Eijsden-Margraten te delen. Er zijn twee inloopdagen voor bewoners georganiseerd. Ook was er de mogelijkheid om anoniem digitaal knelpunten over verkeer en vervoer te melden op de kaart van Eijsden-Margraten. De gemeenteraad heeft haar mening kunnen geven tijdens twee raadssessies en tijdens een raadsthemabijeenkomst.

Toelichting Transitievisie Warmte

Eijsden-Margraten gaat een aardgasvrije toekomst tegemoet. Net als overal in Nederland moet uiterlijk vanaf 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Deze afspraken liggen vast in het Klimaatakkoord. Iedere gemeente maakt een eigen Transitievisie Warmte. Dit is een visie op de stappen die gezet kunnen worden richting het einddoel, aardgasvrij in 2050. Tijdens de raadsvergaderingen van 6 en 14 december staat deze visie op de agenda.

Warmtenet of warmtepomp

Eijsden-Margraten heeft een uniek landschap met veel koopwoningen, kleine kernen en oudere woningen. Dat maakt de opgave om aardgasvrij te worden lastig. De potentieanalyse wijst uit dat warmtenetten weinig slagingskans hebben in onze gemeente. Daar is o.a. de bebouwing te verspreid voor. Er is meer onderzoek nodig om de haalbaarheid hiervan te bepalen. In plaats daarvan zijn elektrische en hybride warmtepompen, aangevuld met isolatie, realistischer.

Een hybride warmtepomp moet uiteindelijk gebruik maken van een ander gas dan aardgas. Dat moet een hernieuwbaar gas zijn dat duurzaam kan worden opgewekt, zoals bijvoorbeeld waterstof of groengas. Daarom gaat Eijsden-Margraten de komende jaren de mogelijkheden van groengas onderzoeken.

Verduurzamen van koopwoningen

Gemeente Eijsden-Margraten zet op korte termijn vooral in op het stimuleren van het verduurzamen van koopwoningen. Mensen die willen isoleren of een warmtepomp willen instaleren worden daarin door de gemeente geholpen met projecten zoals PlusjeHuis, Zorgeloos Zonnepanelen en Dubbel Duurzaam. Daarnaast is 18 miljoen euro vrijgemaakt om een aantrekkelijke gemeentelijke duurzaamheidslening aan te bieden. Kijk voor meer informatie op: www.eijsden-margraten.nl/duurzaam