Gemeentelijk beleidsplan Verkeer en Vervoer

Maandag 3 januari 2022

Voor de verkeersveiligheid voor inwoners en bezoekers heeft de gemeente een beleidsplan Verkeer en Vervoer. In 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 2013 te vernieuwen. Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad een nieuw Gemeentelijk beleidsplan Verkeer en vervoer vastgesteld.

Actualiseren verkeersveiligheidsplan

Om het verkeersveiligheidsplan te actualiseren zijn verschillende bronnen gebruikt zoals verkeers- en mobiliteitsplannen van andere gemeenten en overheden. Bewoners hebben hun aandachtspunten gedeeld tijdens bewonersbijeenkomsten en op een interactieve kaart.

Interactieve kaart

De verkeers- en vervoerproblematiek leeft onder onze bewoners. We hebben bijna 750 meldingen ontvangen op de interactieve kaart. Door de privacywetgeving is het niet mogelijk om op de meldingen te reageren. Alle meldingen zijn bestudeerd voor het vernieuwde beleidsplan Verkeer en Vervoer. Daarnaast gebruiken we deze kaart bij reconstructies van wegen en het maken van beleidsplannen. Sommige knelpunten zijn al opgelost en andere vragen om een meerjarige aanpak.

Een samenvatting van de meldingen leest u hieronder


Algemeen

 • Veel mensen kennen de voorrangsregels en de afspraken die gelden bij scholen niet. Hiervoor starten wij een voorlichtingstraject.
 • Er zijn veel vragen gesteld over het snoeien van hagen, verlichting, markering en water op straat. Deze zijn door de afdeling Openbare Ruimte opgepakt.

Margraten

 • Schoolomgeving basisschool Maurice Rose: Er wordt een apart traject gestart om de verkeersveiligheid  en veiligheidsgevoel rond de school te verbeteren. Dit traject wordt samen met de verkeerswerkgroep van de basisschool, Veilig Verkeer Nederland, politie Heuvelland en de gemeente verder opgepakt.
 • Stoplicht: Er zijn diverse opmerkingen gemaakt over het stoplicht aan de Rijksweg. Van lange wachttijd tot aan de suggestie om ter plaatse een rotonde aan te leggen. Omdat provincie Limburg hier de wegbeheerder is zullen we dit met de provincie bespreken.
 • Oversteekplaatsen:
 • Verzocht is om enkele veilige oversteekplaatsen te realiseren op de Rijksweg zodat voetgangers vanuit het buurtschap Termaar naar Margraten vv. veilig de Rijksweg over kunnen steken.
 • Dit geldt ook voor de Eijkerstraat. Op de Eijkerstraat zijn ter hoogte van de Hendrik van Gelderstraat en de Scheuldersteeg echte zebra’s aangelegd, terwijl een kanalisatiestreep al voldoende zou zijn. Bij het punt educatie en voorlichting wordt hier aandacht aan geschonken.
 • Plan Bloesemgaard: Met name de functie van de weg en de inrichting van de weg is hier meerdere keren genoemd. Een afvaardiging van de bewoners van de Prinses Amalialaan hebben tijdens de behandeling van dit agendapunt in de raad ook ingesproken. De weg wordt één jaar opengesteld volgens bestemmingsplan en wegencategorisering. Na een jaar wordt de openstelling geëvalueerd. Dit is medio 2022.
 • Amerikaplein: Er zijn voornamelijk opmerkingen gemaakt over het parkeren. De ligging van de parkeervakken en de hoeveelheid van de parkeervakken is een aandachtspunt. We blijven dit monitoren.

Cadier en Keer

In Cadier en Keer zijn geen noemenswaardige meldingen over verkeer. De snelheid wordt op een aantal plekken als hoog ervaren. De meeste overlast ten aanzien van de verkeersveiligheid vormt de doorstroming op de Bemelerweg ter hoogte van het woonwagenkamp waar aan één kant van de weg over een relatief lang gedeelte wordt geparkeerd. Dit zijn personenauto’s, aanhangwagens en grotere voertuigen. We zullen hier maatregelen voor aandragen en in overleg met de bewoners en de beheerders de situatie verbeteren.

Bemelen

De aansluiting van de Kersenwei op de Oude Akerstraat is niet helemaal duidelijk volgens een aantal  bewoners. Dit is een gelijkwaardig kruispunt. Bestuurders van rechts hebben dus voorrang. Het kruispunt is geaccentueerd door klinkerverharding om de gelijkwaardigheid aan te duiden.
Daarnaast wordt de snelheid op Antoniusbank als hoog ervaren, ondanks de maatregelen die zijn getroffen. We zullen hier regelmatig snelheidsmeetsystemen ophangen.

Eckelrade

In Eckelrade is de meeste gehoorde overlast het landbouwverkeer en snelheid in de Dorpstraat. Hierover zijn met een projectgroep (bewoners, VVN en LLTB/Cumela) afspraken gemaakt.

Banholt

In Banholt is de meest genoemde overlast de snelheid op de 3 doorgaande straten,  Dalestraat, Mheerderweg-Bredestraat en Grotestraat. We zullen hier regelmatig snelheidsmeetsystemen ophangen.

Mheer

Mheer kent qua verkeersveiligheid nauwelijks problemen, De snelheid op de Duivenstraat is de meest ervaren overlast. We zullen hier regelmatig snelheidsmeetsystemen ophangen.

Noorbeek

Noorbeek kent nauwelijks meldingen.

Mesch

Mesch kent nauwelijks meldingen.

Sint Geertruid

Sint Geertruid kent nauwelijks meldingen. De Dorpstraat als éénrichtingsverkeer, het parkeren in deze straat en de voorrangssituatie met de Libekerstraat/Schoolstraat vraagt de meeste aandacht. Tijdens de geplande rehabilitatie van de Dorpstraat wordt hier aandacht aan geschonken.

Gronsveld/Rijckholt

 • Kampweg: De ervaren snelheid op de Kampweg wordt het meeste genoemd. Op deze weg is de toegestane maximum snelheid 50 km per uur. Het is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg en als zodanig ingericht. We gaan hier permanent een snelheidssysteem ophangen. Momenteel loopt een onderzoek naar verbetervoorstellen voor de Kampweg.
 • Rijksweg: De doorgang op de trottoirs op het relatief smalle gedeelte van de Rijksweg blijft een aandachtspunt voor de bewoners. Bij de reconstructie van de Rijksweg is, in overleg met de bewoners en ondernemers, gekozen voor een optimalisatie van parkeerplaatsen en minimaal aan een zijde van de weg een voldoende breed trottoir, dit is als zodanig ook gerealiseerd.
 • Openbaar vervoer: Het verdwijnen van de lijndienst Eijsden-Rijckholt-Gronsveld-Maastricht is een aandachtspunt. Regelmatig is er overleg met provincie Limburg en Arriva met als doel het openbaar vervoer te verbeteren. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Gemeente Eijsden-Margraten is hierin niet het bevoegde gezag.
 • A2: De bewoners wonende langs de A2 in Rijckholt ervaren veel overlast van het geluid dat het verkeer op de A2 produceert ondanks de aanpassingen aan het wegdek. De A2 is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. Diverse gesprekken met Rijkswaterstaat hebben nog niet geleid tot een oplossing. We gaan in overleg met de grondeigenaren om bosontwikkeling tussen de bebouwing van Rijckholt en de autosnelheid  mogelijk te maken.
 • Retailpark: Rondom het Retailpark zijn er nogal wat bedenkingen over de veiligheid van het fietsverkeer. Hiervoor is een project gestart samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht en zijn inmiddels verbeteringen in betreffend wegvak doorgevoerd.

Oost-Maarland

De meeste meldingen betreffen de ervaren snelheid op de Kloppenbergweg. De Kloppenbergweg is vorig jaar gereconstrueerd en voorzien van diverse snelheidsremmers. We zullen hier regelmatig snelheidsmeetsystemen ophangen.

Eijsden-Mariadorp

 • Boomkensstraat: De inrichting de Boomkensstraat is onduidelijk nu de bouwplannen van Poelveld vorderen. De Boomkensstraat is een 30km zone(erftoegangsweg) en is als zodanig ingericht.
 • Groenstraat: De inrichting van de Groenstraat is onduidelijk. De Groenstraat ligt binnen de bebouwde kom,  maar is ingericht als een weg buiten de bebouwde kom, waardoor de snelheid hoog is. Daarnaast ontbreekt een loopgelegenheid. In het beleidsplan verkeer en vervoer is een investeringsbudget opgenomen om op termijn een voetpad aan te leggen en maatregelen te treffen om de weg her in te richten. Dit budget dient door de raad nog beschikbaar te worden gesteld.
 • Poelveld: Binnen het nieuw bouwplan Poelveld zijn enkele gewenningsproblemen omdat de infrastructuur nog niet volledig is ingericht. Bij het actiepunt educatie en voorlichting zullen we hier aandacht aan schenken.
 • Schoolomgeving: ten aanzien van de meldingen rondom de schoolomgeving wordt een apart traject gestart samen met de verkeerswerkgroep van de school, Veilig Verkeer Nederland, de politie en de gemeente om het veiligheidsgevoel rondom de scholen te verbeteren.
 • Emmastraat: Relatief veel meldingen zijn ontvangen over de oversteekvoorziening Emmastraat-Achter de Lang Haag. Het is volgens de melders niet duidelijk dat hier een oversteekvoorziening is gerealiseerd en automobilisten geven de naderende voetganger niet de bedoelde voorrang. Ter plaatse is een oversteekvoorziening inmiddels gerealiseerd.
 • Snelheid: In de kern worden op diverse plekken hoge snelheden ervaren. We zullen regelmatig de snelheidsmeetsystemen ophangen.

Heeft u nog suggesties of aanvullingen, dan kunt u deze melden via info@eijsden-margraten.nl of de Fixi-app.