Gemeenteraadsverkiezingen - Wat doet de gemeenteraad?

Maandag 7 februari 2022

Iedere vier jaar zijn in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. De voorbereidingen bij de partijen en bij de gemeente zijn in volle gang. De komende weken delen wij meer informatie over de gemeenteraad en delen de partijen hun ideeën over de thema’s Wonen, Zorg en Veiligheid. Ook krijgt u meer informatie over het stemmen op 14, 15 en 16 maart.

Deze week: de gemeenteraad. Wat is de rol van de gemeenteraad? Hoe neemt een gemeenteraad besluiten? Welke partijen zijn verkiesbaar voor de nieuwe gemeenteraad? U leest het op deze pagina.

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. Het takenpakket van de gemeente is divers. Op vele en uiteenlopende beleidsvelden ontplooit de gemeente activiteiten. Denk aan ruimtelijke ordening, cultuur, welzijn, verkeer, de hoogte van gemeentelijke belastingen enzovoorts. De gemeenteraad controleert ook of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Daarmee is er een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling gemeenteraad

In de gemeenteraad zitten mensen die in de gemeente wonen en raadslid zijn. Zij zijn raadslid naast hun baan en andere activiteiten. Deze mensen komen niet zomaar in de gemeenteraad. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van het volk: gekozen door de inwoners. Dat gaat via het systeem van de politieke partijen. Elke vier jaar stemmen we voor nieuwe raadsleden. De kandidaten met de meeste stemmen krijgen de taak om in de gemeenteraad op te komen voor de belangen van inwoners.

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten telt 21 raadsleden. Raadsleden hebben in principe geen directe relatie met ambtenaren, met uitzondering van de griffie. Het aantal raadsleden in een gemeente  is afhankelijk van het aantal inwoners. Op dit moment zijn de 21 raadsleden verdeeld over zeven fracties. De CDA fractie heeft 8 raadsleden, de EML fractie heeft 7 raadsleden, de VVD fractie heeft  2 raadsleden en de fracties GroenLinks, PvdA, D66 en Fractie Janssen-Rutten hebben allemaal 1 raadslid. 

Besluiten nemen

Raadsleden krijgen te maken met lastige dilemma’s. Welk belang het zwaarst weegt, moeten gemeenteraadsleden steeds weer bepalen. Hiervoor overleggen ze vaak met elkaar, maar ook met andere inwoners.

Bijna iedere maand neemt de raad besluiten in een raadsvergadering. Voorafgaand aan die vergadering is er een schriftelijke vragenronde waarin de raadsleden verduidelijkende vragen kunnen stellen over de raadsvoorstellen. In de beeldvormende vergadering die daarop volgt, staat het verzamelen van informatie centraal. Keuzes of argumenten kunnen worden geïnventariseerd en er is ruimte voor dialogen. Ook biedt deze vergadering goede mogelijkheden tot intensievere contacten met burgers en maatschappelijke instellingen. Deze vergaderingen zijn digitaal te volgen.

Maar een gemeenteraad doet meer. Raadsleden bezoeken regelmatig organisaties, inwoners of projecten om met eigen ogen te zien hoe het gaat en wat er leeft. Een raadslid is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om de gemeente nog mooier te maken. De gemeenteraad doet belangrijk werk, maar leeft en woont gewoon tussen zijn inwoners. Belangrijk is dat een raadslid altijd het algemeen belang  voorop heeft staan.

Gemeenteraadsverkiezingen

Een keer in de 4 jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als stemgerechtigde inwoner kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn in onze gemeente ook al een aantal stemlokalen open.
• Harmoniezaal Mheer, Dorpsstraat 1, Mheer .
• Gemeentehuis, Amerikaplein 1, Margraten .
• ’t Keerhoes, Limburgerstraat 78, Cadier en Keer.
• Restaurant de Grenedeer, Rijksweg 41, Gronsveld.
• Zaal K.O.H., Prins Bernhardstraat 4, Eijsden.

De stemlokalen zijn open van 7.30 – 21.00 uur. Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u uw stempas. Met deze pas (en uw identiteitsbewijs) kunt uw stem uitbrengen bij één van de stembureaus.

Verdeling van de zetels

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen. Dit gebeurt op basis van de uitgebrachte stemmen. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het centraal stembureau op 21 maart vast welke kandidaten zijn gekozen. Dit gebeurt in een openbare zitting. De gemeente publiceert het proces-verbaal op www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. Na de bekendmaking van de uitslag controleert de gemeenteraad of de benoemde kandidaten aan de eisen voor het lidmaatschap voldoen (het geloofsbrieven onderzoek). Op woensdag 30 maart is de eerste raadsvergadering van de nieuw gekozen gemeenteraad.

Verkiezingen 2022

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 doen 5 lijsten (partijen) mee. Op deze lijsten staan in totaal 72 kandidaten. Het Centraal stembureau heeft op 4 februari 2022 deze lijsten goedgekeurd. De lijstvolgorde is:
1. CDA
2. EML
3. PRO / P.v.d.A. / GROENLINKS
4. VVD
5. ODE

Meer informatie vindt u op de pagina www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.