Kennismaken met het college van burgemeester en wethouders

Maandag 13 juni 2022

Bestuursakkoord “Goed leven in alle kernen” 2022 – 2026

Afgelopen woensdag 8 juni presenteerden de coalitiepartners van de gemeente Eijsden-Margraten het bestuursakkoord 2022 – 2026. Het document is openbaar en kunt u hier lezen (PDF, 3.3 MB)

Even voorstellen: het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester Sjraar Cox

Afgelopen woensdag 8 juni heb ik het nieuwe college geïnstalleerd. De nieuwe raadsleden voor de vrijgekomen plekken heb ik diezelfde avond ook beëdigd.
Tijdens deze vergadering boden de coalitiepartijen mij het Bestuursakkoord 2022-2026 aan. Een mooi akkoord dat de komende periode het richtsnoer vormt. Een plan dat met alle partijen in de raad en inwoners/belangenorganisatie verder uitgewerkt wordt. Lang niet alles ligt vast, er zijn kansen te over. Zeker in de wetenschap dat de zekerheid van vandaag morgen weer  anders kan zijn gezien snel opvolgende ontwikkelingen. Dichtbij of veraf.

Het begin is er. Samen kunnen we het vervolg nu verder inkleuren.
Daags na de benoeming van het nieuwe college sprak ik gouverneur Roemer. Samen hebben we een globaal tijdsplan vastgelegd voor mijn opvolging. De gouverneur gaat er vanuit dat hij begin september naar onze gemeente komt. Dan neemt hij de profielschets in ontvangst. Hierna zal de vacature van burgemeester formeel worden opgesteld. Een ding staat vast: er is veel animo voor deze burgemeesterspost. Nu ik hier al ruim 13 maanden actief ben begrijp ik dat nog veel beter.

Tot de komst van de nieuwe burgemeester vervul ik met veel plezier deze functie. Als voorzitter van gemeenteraad en het college. Verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, control en samenwerking met de (eu)regio. Inkoop en aanbesteding, toezicht en handhaving maar ook APV-vergunningen behoren tot mijn primaire verantwoordelijkheden.

Wethouder Jos Custers

Mijn naam is Jos Custers, 59 jaar en ik woon met mijn gezin in Sint Geertruid. Na de middelbare school, studeerde ik Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2011 ben ik wethouder en locoburgemeester van onze gemeente. Naast mijn politieke activiteiten ben ik ook maatschappelijk actief als (bestuurs)lid bij een aantal verenigingen c.q. stichtingen.

De komende vier jaar ben ik verantwoordelijk voor het beleidsterrein Wonen en Leefomgeving. Denk aan volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, vergunningen, monumenten, grondzaken en infrastructuur. Daarnaast zit ook bestuurlijke vernieuwing in mijn portefeuille.

De grote woningbehoefte vraagt om een versnelling van nieuwbouw in de hele gemeente. De focus ligt hierbij primair op het realiseren van betaalbare en duurzame woningen voor starters. Ook willen we door nieuwbouw van levensloopgeschikte woningen de doorstroming in de woningmarkt stimuleren. Grote aandacht hebben we voor de transformatie-opgaven in de landbouw en het voorkomen van verloedering van leegstaande panden. Daarom kijken we ruimhartig naar initiatieven die woonruimten realiseren in leegstaande en/of vrijkomende boerderijen en historische panden.

Vanwege de grote hoeveelheid aan bouwverzoeken en vergunningaanvragen zetten we in op versnelling van het vergunningenproces en bestemmingsplanprocedures. Maar ook de planvorming nemen we in deze mee.

Tot slot wordt er de komende jaren voor meer dan 20 miljoen euro geïnvesteerd in ons wegen- en fietspadennet. Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij centraal.

Wethouder Mark Gerritsen

Oprecht, open voor dialoog maar ook doortastend. Zoekend naar overeenkomsten en niet naar tegenstellingen. Vooruitgang boeken, maar niet ‘ten koste van’. Zaken voor elkaar krijgen. Dat zijn de woorden die vaker gebruikt worden als mensen over mij spreken. Eigenschappen die ik zeker goed kan gebruiken als wethouder voor Eijsden-Margraten.
Ik woon, samen met echtgenote Wendy en onze twee kinderen Amber en Timo, nu 21 jaar in misschien wel de mooiste gemeente van Nederland. Eijsden-Margraten. Om precies te zijn in de wijk Poelveld. Een wijkontwikkeling waar we trots op mogen zijn. Die we moeten koesteren en onderhouden. Een investering voor de toekomst.

Naast mijn werk ben ik altijd maatschappelijk betrokken geweest. Of dit nu bij de school was, de sportvereniging of als burgercommissielid bij de gemeente. Ik heb daardoor al veel mensen leren kennen en ik hoop de komende periode nog meer inwoners te mogen spreken en te leren kennen.

De komende vier jaar ga ik me voor alle inwoners en ondernemers van onze gemeente inzetten. Ik ben verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente plus voor de thema’s Duurzaamheid, Klimaatverandering en Milieu. We staan als samenleving, maar zeker ook als gemeente en als inwoner voor grote uitdagingen op deze terreinen. Ik ben trots dat ik daarin, samen met alle andere collega’s van de gemeente, het voortouw mag nemen.

Tot snel! Mark Gerritsen

Wethouder Gerry Jacobs

Mijn naam is Gerry Jacobs. Sinds afgelopen woensdagavond wethouder. Mijn aandachtsgebieden zijn: natuur, landbouw, landschap & ecologie, economische zaken, recreatie & toerisme, kunst & cultuur en het immaterieel erfgoed.

De meeste inwoners (her)kennen mij omdat ik graag onder de mensen kom. Ik ben vaker te vinden bij openingen, jubilea of andere activiteiten. De afgelopen 2 jaren waren bizar. Ik ben heel blij iedereen weer te ontmoeten. Heel belangrijk, want zo horen we wat er speelt en kunnen wij daar als gemeente op inspelen. 

Grote uitdaging binnen mijn portefeuille is het behoud van het landschap. Hèt visitekaartje van onze gemeente. Het idee voor een landschapsfonds speelt hierin een belangrijke rol. Maar ook de economische factoren en regelgeving die aansturen op een landbouwtransitie. Dus gaat onze aandacht uit naar nieuwe verdienmodellen voor onze agrariërs.

Wat toerisme betreft staat kwaliteit boven kwantiteit. In balans met onze leefomgeving. Met oog voor ons erfgoed en de kunstzinnige inbreng van onze inwoners. Voor de culturele tradities die onze dorpen uniek maken.

Het economisch deel van mijn portefeuille zet in op een goed ondernemersklimaat. Niet alleen gericht op goede communicatie tussen ondernemers en gemeente, maar ook oog voor snel internet en het keurmerk Veilig Ondernemen. Want, gaat het onze ondernemers goed, dan gaat het onze verenigingen goed. Gaat het onze verenigingen goed, dan is de leefbaarheid in onze dorpen goed.

Wethouder Chris Piatek 

Ik ben Chris Piatek, 41 jaar oud en samen met Chantalle en onze twee kinderen woonachtig in de kern Eijsden. Met veel enthousiasme start ik aan mijn tweede periode als wethouder van onze mooie gemeente Eijsden-Margraten. 

Mijn portefeuille beslaat voor het grootste deel het Sociaal Domein. Denk hierbij aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd, de Participatiewet, Onderwijs, Sport en Gezondheid.  “Positieve Gezondheid” zijn wat mij betreft hierin de sleutelwoorden. Het kunnen functioneren en het welbevinden van onze inwoners. Oftewel iedereen die wilt meedoen, moet ook echt mee kunnen doen in onze samenleving. Gezond zijn en blijven: hierin investeren draagt bij aan de vitaliteit en het geluk van onze inwoners.

De komende periode zet ik me graag in voor nog meer focus op preventie en vroeg-signalering binnen het Sociaal Domein. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat dit veel ellende kan voorkomen voor mensen die in de problemen en zware zorg dreigen te raken. Door alert te zijn, goed te kijken wat er aan de hand is. Samen met de juiste partners tijdig passende zorg of ondersteuning aanbieden om erger te voorkomen.

Ik ben positief ingesteld. Als persoon én als wethouder ben ik toegankelijk en sta altijd open voor het gesprek. Met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijk partners: samen kunnen we veel bereiken!

Wethouder Jan Weling

Met groot plezier voel ik me samen met Clarie al dertig jaar thuis in Gronsveld en maak ik actief deel uit van het gemeenschapsleven in zowel Rijckholt als Gronsveld. Daarnaast maak ik met plezier deel uit het gemeentebestuur. Tot voor kort als lid van de gemeenteraad en sinds 8 juni jongstleden als wethouder namens de VVD.

Wat zijn de belangrijkste zaken waar ik komende jaren aan mag werken?
Dit zijn herstel van vertrouwen in het functioneren van het gemeentebestuur en verbetering van de dienstverlening. Plus verkeer en vervoer.

Vernieuwing van de manier waarop we werken. Inwoners serieus nemend en ruimte gevend om invloed te hebben op alles wat hen direct raakt en aangaat. Hier hoort een bepaald soort dienstverlening bij. Dicht bij de inwoners en ondernemers vanuit de gedachte ‘wat is wel mogelijk’? Tijdig, begripvol, deskundig, eerlijk en duidelijk. Dat kan natuurlijk alleen als de gemeente optimaal bereikbaar is en blijft. Zowel digitaal als fysiek en telefonisch.

Het aanpakken van de verkeersveiligheid. Dat is mijn andere aandachtsgebied als wethouder. Ik heb het dan over veilige schoolroutes en oplossingen voor de toenemende verkeers- en parkeerdruk. Maar ook zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, wat zeker zal bijdragen aan de veiligheid en daarmee leefbaarheid in en rond de kernen.

Gemeenteraad 2022 - 2026

Op woensdag 8 juni jl. beëdigde burgemeester Sjraar Cox nog enkele raadsleden voor de komende raadsperiode. Wilt u weten wie de komende vier jaar de inwoners van Eijsden-Margraten vertegenwoordigt? Neem dan een kijkje op deze pagina.