Veerkrachtig Eijsden-Margraten sluit het jaar 2021 positief af

Vrijdag 17 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten legt op dinsdag 12 juli aanstaande de jaarrekening over het jaar 2021 ter vaststelling voor aan haar gemeenteraad. Met een positief saldo van € 287.738 sluit de gemeente Eijsden-Margraten het jaar positief af. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve krijgt hiermee een omvang van € 7,7 miljoen. Het college is tevreden met dit positieve financieel resultaat. Zeker gezien de onvoorziene zaken en de mondiale ontwikkelingen die speelden in 2021.

2021: een jaar met impact

De koers van de begroting 2021 was drieledig. Inzetten op behoud van een gezond en duurzaam huishoudboekje. Het maken van een aantal krachtige keuzes en het verder investeren in de kwaliteit van leven. Vanuit deze basis is, met een mix van investeringen, bezuinigingen en passende tarieven een realistische begroting opgesteld. Alles gericht op de veerkracht van onze gemeenschappen en de kwaliteiten van onze gemeente. Deze veerkracht is door onder meer Corona en de wateroverlast in 2021 nadrukkelijk op de proef gesteld. Desondanks is de dienstverlening in 2021 op peil gebleven. Ook in financiële zin is veerkracht getoond. Naast een positief jaarsaldo is het weerstandsvermogen binnen de geldende normen op een uitstekend niveau gebleven. Hierdoor kan de gemeente eventuele toekomstige tegenvallers opvangen. 

SEM, Sociale Zaken Eijsden-Margraten

In 2021 heeft Eijsden-Margraten op het gebied van de participatiewet een stap in het diepe gezet. Sinds dat jaar voert de gemeente namelijk weer zelf de werkzaamheden uit op het gebied van sociale zaken. SEM is per juli 2021 succesvol gestart. Het dicht bij onze inwoners organiseren van vraagstukken op het gebied van sociale zaken werpt nu al haar vruchten af.

Een buitengewoon buitengebied

In 2021 is het manifest Buitengewoon Buitengebied vastgesteld. Hierin zijn richtinggevende uitspraken gedaan over hoe om te gaan met ons buitengebied. In het kader van het aanpakken van wateroverlast en overstromingen is samen met Natuurmonumenten een plan uitgewerkt voor het Noordal. Daarnaast is gestart met de visie Poort van het Heuvelland. Hiertoe is samen met architect Jo Coenen en de betrokkenen rondom de Keerberg, gewerkt aan een Masterplan. Hierin worden de ontwikkelrichtingen geschetst voor natuur, mobiliteit en bebouwing in het gebied. In het kader van de RES (regionale energiestrategie) is bepaald dat er geen ruimte is voor windturbines en weides met zonnepanelen gezien het buitengewone buitengebied dat Eijsden-Margraten herbergt.

Bereikbaarheid kernen

Met de aanleg van het vrijliggend fietspad ‘de Bukel’ is een prachtige fietsverbinding gerealiseerd tussen St. Geertruid en Eijsden. Zowel voor de recreant en de toerist, maar ook voor de eigen inwoners. Nieuwe parkeerfaciliteiten zijn gerealiseerd in Eijsden. Voorbeeld daarvan is parkeerplaats ‘d’r Stiegel’. Daarnaast is de toekomst van het station onderzocht. De resultaten van dit onderzoek vormen een basis voor een nog verder uit te werken gebiedsvisie.

Woningbouw voor jong en oud

Diverse woningbouwplannen zijn in procedure genomen dan wel in ontwikkeling. Deze plannen gaan bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen. Zo is in Banholt en St. Geertruid gestart met de bouw van woningen die grotendeels bestemd zijn voor starters. De nog te bouwen levensloopbestendige woningen zijn bedoeld als passend huisvestingsaanbod voor senioren. In dat licht zijn ook de plannen afgerond voor een nieuw woonzorg-complex in Gronsveld. Bovendien zijn levensloopbestendige woningen gerealiseerd op de voormalige Lidl-locatie in Eijsden. De planontwikkeling voor Oost-Maarland en Mheer is eveneens bedoeld voor onze jongeren en ouderen. Zo willen we voor hen kansen creëren en onze kernen vitaal houden.