Conceptbegroting: 'Goed leven in onzekere tijden'

Woensdag 5 oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad de conceptbegroting 2023 aangeboden. In een tijdperk waarin de onrust en onzekerheid in de samenleving toeneemt, spant het college zich in om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden.

Dicht bij het leven. Dicht bij mensen. Het leven van onze inwoners centraal

Het gemeentebestuur heeft binnen vijf prioritaire thema’s zijn ambities vastgelegd in het Bestuursakkoord 2022 - 2026. Met het aanbieden van deze begroting legt het college de inhoudelijke visie van het bestuursakkoord voor aan de gemeenteraad. De leidraad bij het vertalen van deze ambities in concrete plannen is de gemeentelijke missie 'Dicht bij het leven'. Met als motto ‘Goed leven in elke kern’ - de titel van het bestuursakkoord - heerst tegelijkertijd het besef dat nauwelijks te beïnvloeden onzekere tijden en ontwikkelingen deze ambities zullen beïnvloeden.

De vijf prioritaire thema’s

1. Kwaliteit van leven
2. Landbouw, landschap en plattelandseconomie
3. Duurzaamheid en klimaatverandering
4. Wonen en leefomgeving
5. Bestuur en dienstverlening

Actieve aanpak ambities

Deze huidige onzekere tijden en ontwikkelingen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau laten echter onverlet dat het college actief inzet op zaken die hij van belang acht voor de inwoners van Eijsden-Margraten. Voorbeelden van deze keuzes zijn onder andere:
• De aanpak Positieve Gezondheid gericht op een gezonde leefstijl voor jong en oud.
• Investeren in toekomstbestendig onderwijs voor onze kinderen.
• Extra woningen in elke kern, voor onze inwoners én voor huisvesting statushouders (taakstelling).
• Steviger inzetten op preventieve benadering in de jeugdzorg, gezinsaanpak en ouderenzorg.
• Samen met de agrarische sector en de natuurorganisaties actief uitvoering geven aan de stikstofdoelstelling van het kabinet.
• Dienstverlening: binnen 5 dagen helderheid over contactpersoon en afhandelingsproces
• Verbetering  van de cultuur van communicatie en besluitvorming aan hand van vijf oplossingsrichtingen uit het rapport Necker van Naem.

Positief saldo

Vorig jaar was er een duidelijke verbetering zichtbaar in de gemeentefinanciën. Maar zelfs het jarenlang verstandig beleid kan nu niet voorkomen dat er spanning staat op de meerjarenbegroting en de situatie in het voorliggende begrotingsjaar 2023. Ondanks alle ontwikkelingen die al dan niet wereldwijd spelen, is het goed te weten dat de gemeente Eijsden-Margraten haar conceptbegroting 2023 sluit met een positief saldo van €17.155,=. Aan lastenverhoging voor de inwoners blijft beperkt tot een kleiner deel van de inflatie. 

Overige informatie

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van dinsdag 4 oktober jl. werd de conceptbegroting ambtelijk nader toegelicht. Opiniërende dialoogvergaderingen vinden plaats op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november om 19.00 uur. Besluitvorming vindt plaats op dinsdag 8 november om 19.00 uur en donderdag 10 november om 13.30 uur.

Link naar de conceptbegroting gemeente Eijsden-Margraten 2023