Partijen tekenen Woondeal Limburg voor de bouw van 26.550 woningen

Dinsdag 14 maart 2023

Op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de betrokken partijen de Woondeal Limburg. In de Woondeal staat dat er in Limburg 26.550 woningen bij komen, waarvan het grootste deel in de sociale huur, de middenhuur en de betaalbare koop. In nauwe samenwerking gaan verschillende partijen aan de slag om deze Woondeal te realiseren.

Minister Hugo de Jonge: "Met de woondeal in Limburg zorgen we ervoor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Met deze aanpak houden we dorpen en steden in Limburg leefbaar."

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw): “Ik ben er trots op dat het gelukt is om hier samen afspraken over te maken voor de nabije toekomst. Elke inwoner in Limburg verdient immers een eigen plek om te wonen. Een plek die past bij zijn of haar behoefte, de levensfase en niet te vergeten de financiële mogelijkheden die iemand heeft. Het is dan ook een grote opgave en er zijn nog heel veel zaken te overwinnen. We kunnen deze woningen alleen realiseren door het samen te doen. En dat is hoe we het in Limburg doen: samen de schouders eronder. Samen zorgen voor de juiste woning op de juiste plek.”

In Weert zetten zowel minister Hugo de Jonge, de Provincie en gemeenten, als een aantal woningcorporaties en het Waterschap Limburg hun handtekening onder de woondeal. Daarnaast hebben de marktpartijen verenigd in Neprom en Bouwend Nederland een steunverklaring afgegeven, evenals de Woonbond.

Woondeal Limburg

In Limburg zijn er drie woonregio’s te onderscheiden binnen de Woondeal, te weten Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Afgesproken is dat in Limburg minimaal 26.550 nieuwe woningen gebouwd worden met een ambitie voor 20.000 extra. Het gaat hierbij om een productie van circa 3.000 woningen per jaar. Landelijk, provinciaal en in de regio gaat 2/3 van de nieuwbouw verplicht bestaan uit betaalbare woningen. Van de nieuwbouw is 40% bedoeld voor middeninkomens. Voor sociale huur geldt dat gemeenten in de nieuwbouw een been moeten bijtrekken om op 30% te komen, als ze nu een lager aandeel hebben, terwijl gemeenten die al (ruim) boven het gemiddelde zitten meer moeten bouwen voor de middeninkomens.

De komende tijd worden de bouwplannen voor Limburg verder uitgewerkt. Gemeenten, regio, provincies en het Rijk werken samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen om dit proces te versnellen. De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen.

900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 in Nederland

De regionale woondeals zijn regionale uitwerkingen van de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin  staan de oorzaken van de wooncrisis en de doelstellingen en de aanpak voor de komende jaren. Het beleid is erop gericht om het woningtekort op te lossen door 900.000 goede nieuwe woningen te bouwen tot 2030, waarvan een groot deel betaalbaar. Woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken nauw samen om deze doelstellingen te bereiken.

Woondeal in Eijsden-Margraten

De Woondeal houdt ook voor Eijsden-Margraten in dat nieuwe woningen gebouwd moeten worden om aan de woonbehoefte van diverse doelgroepen tegemoet te komen. Naast uitvoering geven aan de bestaande planvoorraad, is de gemeente momenteel volop bezig met diverse nieuwe woningbouwpontwikkelingen.

De Limburgse Woondeal heeft tot gevolg dat bij nieuwe ontwikkelingen, die nog afgestemd moeten worden met de provincie en de regio Maastricht en Heuvelland, rekening moet worden gehouden met de afspraak dat 2/3 betaalbaar (huur/koop) moet zijn en van dit deel aangestuurd moet worden op 30% sociale huur. Dit wil overigens niet zeggen dat ieder afzonderlijk woningbouwplan hieraan moet voldoen. Om meerdere reden kan dat immers onhaalbaar of onrealistisch zijn. Vandaar dat deze cijfers betrekking hebben op onze totale nieuw te ontwikkelen planvoorraad voor de periode 2023-2030.