Raad en daad: terugblik op de raadsvergadering van 11 juli 2023

Vrijdag 14 juli 2023

Tot welke concrete daden leidde de raadsvergadering van 11 juli? We lichten er twee onderwerpen uit: de aanpassing van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu en de programmarekening (of jaarrekening) 2022.


Aanpassing Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM)

Het GKM dat de gemeenteraad heeft vastgesteld is bedoeld om bouwactiviteiten in het buitengebied te combineren met een landschappelijke kwaliteitsverbetering. Het college van burgemeester en wethouders wil de verplichte financiële bijdrage aan de gemeente bij nieuwbouw afschaffen om de uitvoering daarvan te stimuleren. Wat vinden de raadspartijen daarvan? ODE vraagt zich af of er voldoende aandacht is voor de bouw van starters- en sociale huurwoningen. Starterswoningen zijn dat bovendien slechts één keer. Die kun je weer doorverkopen aan mensen die een vollere portemonnee hebben, maar het geld daarin niet willen uitgeven aan een woning in een hogere prijsklasse. De VVD en EML kunnen zich goed vinden in het collegevoorstel. PRO erkent dat bouwprojecten daardoor sneller van de grond komen. Maar kan dat niet op een andere manier? Ook al omdat er weinig projectontwikkelaars geïnteresseerd zijn in de sociale woningmarkt omdat die voor hen niet lonend is.

’Wat is te gek?’

Het CDA heeft geen bezwaar tegen het voorstel. Zeker niet nu er zo’n grote behoefte is aan meer woningen. Bovendien heeft de gemeente in meer dan tien jaar tijd € 220.000,- ontvangen aan verplichte financiële bijdragen. Dat is een schijntje op de begroting. Wethouder Custers reageert onder meer op de opmerking van ODE en PRO dat de afschaffing van de financiële bijdrage niet altijd voor iedereen hoeft te gelden. Zo vindt PRO dat er een uitzondering gemaakt kan worden als het ’te gek’ wordt, als bijvoorbeeld het landschap te veel lijdt onder de uitvoering van een bouwplan. Wethouder Custers: ’Wat is te gek? Wie bepaalt dat? Daarom willen we dat de afschaffing voor iedereen geldt.’ En over de mening van ODE dat starterswoningen een eenmalig karakter hebben: ’Bij doorverkoop is een starter verplicht om dat te doen aan dezelfde doelgroep. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete.’ Bij de stemming zijn EML, CDA en VVD vóór het voorstel, waardoor het is aangenomen.

Programmarekening 2022

Via de programmarekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid. Het goede nieuws: in 2022 is een positief saldo behaald van € 2 miljoen. De VVD heeft een punt van kritiek. Het is ondoenlijk om je de inhoud van het 433 (!) pagina’s tellende document volledig eigen te maken. Een beknoptere versie zou een oplossing zijn. Het CDA uit zijn zorg dat het positieve saldo voor een deel is ontstaan omdat meerdere projecten niet zijn doorgegaan vanwege een tekort aan gemeenteambtenaren. EML heeft geen bezwaar tegen de programmarekening. PRO complimenteert de staf voor het vele werk. Al kan de leesbaarheid van het document nog een sprong maken door de verschillende onderwerpen overzichtelijker in te delen. ODE heeft juist geen moeite met die leesbaarheid omdat het document is opgesteld met behulp van het handige digitale Pepperflow-systeem. Daarnaast biedt de programmarekening 2022 de kans om de daarin behandelde onderwerpen te toetsen op hun noodzakelijkheid. Voorbeeld: het onderhoud van één natuurlijk sportveld kost de gemeente € 12.000,- per jaar. Worden alle sportvelden nog zodanig gebruikt dat dit geld nodig is?

Pot algemene reserve

Wethouder Gerritsen licht de programmarekening verder toe en heeft daarbij begrip voor de kritiek op de enorme omvang van het document. Alleen: je bent als gemeente nu eenmaal verplicht om bepaalde onderwerpen op te nemen. ODE dient een amendement in tot wijziging van de bestemming van het positieve saldo. Kan een beperkt deel van het positieve saldo (€ 1000 per jaar per fractie) worden gebruikt om de zichtbaarheid van de raadspartijen voor de burgers te vergroten? Als blijkt dat de overige partijen daar geen behoefte aan hebben, trekt ODE het amendement nog voor de besluitvormingsronde in. Alle partijen stemmen in met de gepresenteerde programmarekening. En wat gebeurt er met het positieve saldo? Dat wordt gestort in de pot algemene reserve.

Verder werden o.a. twee burgerleden (mevr. N. Vroon en mevr. H. Vangeel) benoemd, werd de raad geïnformeerd over de tussenstand van de begroting 2023 en beleid en werd het rapport ‘Grip op projecten’ van de Rekenkamer voor kennisgeving aangenomen.