De Omgevingswet en veranderingen fysieke leefomgeving

Donderdag 10 augustus 2023

Naar verwachting gaat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Deze wet zorgt voor veranderingen binnen de fysieke leefomgeving. Ook procedureel veranderen er een aantal zaken. Deze overgang willen we voor iedereen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom informeren wij u over het indienen van concept-ontwerp bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Vanaf 1 januari 2024: Omgevingsplan onder de Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen alle geldende bestemmingsplannen het tijdelijke omgevingsplan Eijsden-Margraten. Vanaf 1 januari 2024 gaan we samen met initiatiefnemers om tafel als het voor een initiatief nodig is om een wijziging omgevingsplan op te stellen. Wij gaan ervan uit dat we tegen die tijd kunnen aangeven wat een wijziging omgevingsplan precies inhoudt. En wat daarvoor nodig is. Wij verwachten dat de meeste initiatieven gebruik kunnen maken van de binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Wat te doen onder de huidige Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treedt

Vóór 1 september 2023

Om een bestemmingsplan onder de huidige wet te laten vaststellen door de gemeenteraad, moet de zienswijzenprocedure voor een ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 opgestart worden. Dat betekent dat een compleet concept bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken vóór 1 september 2023 aangeleverd moet zijn. De tijd tussen 1 september en eind december 2023 is nodig voor controles, overleggen met andere overheden en belangenorganisaties, het collegebesluit en de bekendmaking en tijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Na 1 september 2023

Initiatieven die de gemeente na 1 september ontvangt en die niet vergund kunnen worden met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, gaan we in overleg met aanvragers het verzoek voorbereiden als een wijziging van het omgevingsplan.

Voor initiatieven die vergund kunnen worden met een reguliere omgevingsvergunning of met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingplan door middel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt dat op de aanvragen die worden ingediend vóór 1 januari 2024  het huidige recht (Wabo) van toepassing blijft . Indien deze aanvragen na 1 januari 2024 worden ingediend, dan is de Omgevingswet hierop van toepassing.

Vragen?

Neem dan contact op met team  VVTH+ (Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) via het algemene nummer 043 458 8488. Of stuur een e-mail naar: vvth@eijsden-margraten.nl.