Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

07 juni 2024

In voorraad: vergaderingen van de raad op 26 juni en 3 juli

Op 26 juni om 19.30 uur vindt, ter voorbereiding op de raadsvergadering, de dialoogvergadering Samenleving en aansluitend de dialoogvergadering Leefomgeving plaats. De raadsvergadering is op 3 juli om 19.30 uur.

Agenda dialoogvergadering Samenleving

26 juni 19.30 uur

  • Regiovisie Zuid Limburg 2024-2031 ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties’ (GIA)

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een regionale visie te ontwikkelen gericht op de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. De regiovisie “Geweld hoort Nergens Thuis” (2019-2023) heeft ruimte gemaakt voor een nieuwe versie “Samen Sterk, Iedereen Veilig” (2024-2031).

  • Programmarekening 2023 Eijsden-Margraten

De concept jaarrekening 2023 sluit met een positief saldo van ruim twee miljoen euro.

  • Eerste bestuursrapportage 2024

Op basis van de financiële verordening dienen jaarlijks 2 bestuursrapportages te worden opgesteld. Thans ligt de 1e bestuursrapportage 2024 voor. Deze bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 171.776  Geadviseerd wordt, in afwachting van het saldo van de 2e bestuursrapportage en jaarrekening 2024 het saldo voorlopig te parkeren

Agenda dialoogvergadering Leefomgeving

26 juni direct aansluitend aan de dialoogvergadering Samenleving

  • Programmarekening 2023 Eijsden-Margraten
  • Eerste bestuursrapportage 2024
  • Herbestemming voormalig gemeenschapshuis Sint Geertruid

In de raadsvergadering van 7 november 2023 heeft uw raad de motie van EML unaniem aangenomen. In deze motie wordt ons college verzocht om te bekijken wat de haalbaarheid is van woonmogelijkheden binnen dit object, ook bestemmingsplan technisch, en de mogelijkheden voor aankoop van dit pand. Door middel van dit voorstel wordt invulling gegeven aan de aangenomen motie en wordt uw raad gevraagd om in te stemmen met de aankoop van het voormalige gemeenschapshuis voor woningbouw in combinatie met een woningbouwontwikkeling nabij basisschool Sint Gertrudis en hiervoor een investeringskrediet van € 262.500 ex btw beschikbaar te stellen.

Raadsvergadering 3 juli 19.30 uur

Op de agenda van de raadsvergadering van 3 juli staan, naast bovengenoemde onderwerpen, ook nog een aantal vaste procedurele punten zoals het vaststellen van de besluitenlijst en de wijze van afdoening van de ingekomen post. In de raadsvergadering van 28 mei 2024 staakten de stemmen over de motie ‘Op zoek naar Cittaslow in het DNA van Eijsden-Margraten’. Die motie zal daarom in de raadsvergaring van 3 juli opnieuw in stemming worden gebracht. Bekijk de agenda hier.

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in zowel de dialoogvergaderingen als in de raadsvergadering (over geagendeerde onderwerpen). U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (weekenden en feestdagen uitgezonderd).  Dat betekent vóór:

  • Maandag 24 juni 19.30 uur voor de dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving
  • Maandag 1 juli 19.30 uur voor de raadsvergadering

Volg de raad!

De dialoogvergaderingen en de raadsvergadering zijn ook online te volgen. 

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van de onderwerpen van de raadsvergadering? Op onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen naar de hele gemeenteraad via griffie@eijsden-margraten.nl. Ook wanneer u andere vragen heeft over bijvoorbeeld de raad en raadsvergaderingen. De griffie is het eerste aanspreekpunt van de raad.

In voorraad

Vooruitlopend op de raadsvergadering van 3 juli staan in deze In voorraad twee raadsvoorstellen centraal: de Regiovisie Zuid-Limburg Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) 2024-2031 en de motie herbestemming voormalig gemeenschapshuis Sint Geertruid.

Regiovisie Zuid-Limburg Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) 2024-2031

Huiselijk geweld, ouderenmishandeling, mensenhandel … Jaarlijks krijgen daar in Nederland ongeveer 200.000 (!) mensen mee te maken. Daarbij gaat het om geweld dat iemand pleegt die het slachtoffer kent en van wie dat slachtoffer materieel of emotioneel afhankelijk is. De regiovisie 2019-2023 heette Geweld hoort nergens thuis. Die visie heeft voor de periode 2024-2031 een opvolger gekregen onder de benaming Samen sterk, iedereen veilig. Omdat geweld in afhankelijkheidsrelaties een hardnekkig probleem is, is de uitvoering van de nieuwe regiovisie met vier jaar verlengd.

Commissie Zorg en Veiligheid en verbonden partijen

In de regio Zuid-Limburg is in 2021 de commissie Zorg en Veiligheid in het leven geroepen. Die is betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe regiovisie, net als de Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten. De zestien Zuid-Limburgse gemeenten, het OM, de politie, de GGZ en GGD Zuid Limburg zijn de partijen die zich hebben verbonden aan de commissie Zorg en Veiligheid. Omdat één organisatie binnen dit netwerk onmogelijk alle problemen rond geweld in afhankelijkheidsrelaties kan oplossen. Oorzaken van die problemen zijn onder meer opvoeding, woonomgeving, gezondheid en financiën.

Drie doelen

Om iedereen van –9 maanden tot en met 100+ recht te geven op een veilig bestaan zijn drie doelen vastgesteld.
1) Samen zien: iedereen (her)kent signalen van geweld, de gevolgen daarvan en weet wat te doen als dat geweld zich voordoet.
2) Samen leren, samen werken: professionals werken niet op een eiland, ze maken gebruik van de kracht van het netwerk.
3) Samen doen: iedereen die hulp nodig heeft, ontvangt hulp.

Motie herbestemming voormalig gemeenschapshuis Sint Geertruid

Om te beginnen gaan we even terug naar de raadsvergadering van 7 november 2023. Op die dag stemde de volledige gemeenteraad in met een motie van raadspartij EML. EML verzocht het college van burgemeester en wethouders om na te gaan of er woningbouw mogelijk is in het voormalig gemeenschapshuis van Sint Geertruid na wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan. En kan dat gemeenschapshuis dan ook aangekocht worden?

Voorstel college

Inmiddels heeft het college een voorstel opgesteld waarover de raad een beslissing neemt tijdens de komende raadsvergadering op 3 juli. De raad wordt dan gevraagd in te stemmen met de aankoop van het gemeenschapshuis voor woningbouw door de gemeente Eijsden-Margraten. De gemeente heeft daardoor de regie over de toekomstige invulling van de locatie, zodat eventueel ongewenste activiteiten op diezelfde plek zijn uitgesloten. De raad bepaalt op 3 juli ook of voor deze aankoop een investeringskrediet van € 262.500,- wordt vrijgemaakt.

Ook woningbouw nabij basisschool Sint Gertrudis

Dat is één. Twee: het college wil woningbouw in het gemeenschapshuis combineren met woningbouw nabij basisschool Sint Gertrudis. Om precies te zijn op de locatie van de vroegere peuterspeelzaal en het schoolterrein van de basisschool in de Schoolstraat-Tiendstraat. Basisschool Sint Gertrudis maakt deel uit van Stichting kom Leren. Het college van bestuur van die stichting heeft afgelopen mei in een brief laten weten dat het openstaat voor een verkenning om een deel van het basisschoolterrein geen onderwijsfunctie meer te geven.

Speeltoestel en herinrichting

Ter compensatie van het verlies aan speelmogelijkheid denkt het college van bestuur aan een nieuw speeltoestel en de herinrichting van het achterste stuk speelterrein. Daar is ook een verplaatsing van de poort nodig om de toegankelijkheid van de diverse hulpdiensten blijvend te kunnen garanderen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders is dus voorstander van een totaalproject en wil dat door middel van één aanbestedingsprocedure onder de aandacht brengen van geïnteresseerde marktpartijen. Voor het zover is, werkt het college de voorwaarden uit waaraan die marktpartijen moeten voldoen. Het gaat daarbij onder andere om het volledige woningbouwprogramma en de ruimtelijke gevolgen en kosten daarvan. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de sloopkosten op beide locaties en de herhuisvesting van de statushouders die nu in de voormalige peuterspeelzaal verblijven.

Burgerparticipatie

Als de raad instemt met het twee-in-eenwoningbouwplan vindt burgerparticipatie plaats. Dat gebeurt door een bijeenkomst te organiseren met de omwonenden van beide locaties. Hun mening bepaalt mede de definitieve vaststelling van de aanbestedingsprocedure.

Tafel in raadszaal met microfoon, kopje koffie en kan water.

Meer nieuws

21 juni 2024

Wethouder Mark Gerritsen over de jaarrekening

Op 3 juli ligt onze jaarrekening 2023 ter vaststelling in de gemeenteraad. Hoog tijd om wethouder Mark Gerritsen te vragen wat een jaarrekening nou eigenlijk is.

20 juni 2024

Verkennen maatregelen wateroverlast in Geulgebied van start

In Zuid-Limburg is een belangrijke stap gezet op weg naar een betere bescherming tegen extreme wateroverlast.

18 juni 2024

Koninklijk onderscheiding voor Prof. dr. Jos Schols

Op vrijdag 21 juni 2024 is prof. Jos Schols (J.M.G.A.) uit Bemelen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De hoogleraar ontving deze bijzondere onderscheiding uit handen van burgemeester Alain Krijnen.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?