Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

05 juli 2024

Raad en daad: raadsvergadering 3 juli 2024

De herbestemming van het voormalig gemeenschapshuis in Sint Geertruid en de programmabegroting 2023 maakten deel uit van de raadsvergadering op 3 juli. Hoe oordeelde de gemeenteraad over deze onderwerpen?

Herbestemming voormalig gemeenschapshuis Sint Geertruid

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad om in te stemmen met de aankoop van het voormalig gemeenschapshuis om daar woningbouw te realiseren. Dit in combinatie met woningbouw bij basisschool Sint Gertrudis. De publieke tribune is meer dan goedgevuld als dit onderwerp ter sprake komt. Verschillende gastsprekers uiten hun begrip, maar ook hun zorgen en twijfels over dit plan.

Betaalbare woningen voor ouderen en jongeren

Dan is de raad aan de beurt. De VVD gunt ouderen en jongeren betaalbare woningen en is daarom voorstander van het plan. Of er straks bijvoorbeeld hoog- of laagbouw komt, is nog niet bekend. Dat blijkt pas als het bestemmingsplan klaar is. Tegen die tijd volgt ook burgerparticipatie. ODE is voorstander van bestaand vastgoed om de woningnood op te lossen. Het voormalig gemeenschapshuis voldoet aan dat criterium. Maar waarom valt de gymzaal van de school buiten het plan? En wat moet er concreet gebeuren met de statushouders die nu in de vroegere peuterspeelzaal verblijven? Dan nog twee aandachtspunten: koester de speelplaats voor de kinderen. Zodat ze daar kunnen blijven spelen en met groen in aanraking komen. Dat is alleen maar goed voor hun leerprestaties. ODE is het niet eens met de VVD-mening dat burgerparticipatie in een later stadium plaatsvindt. Hoe vroeger dat gebeurt, hoe beter.

Nog geen kant-en-klaar plan

Het CDA is het eens met de VVD om burgerparticipatie nog even uit te stellen. Vooral ook omdat er nog geen kant-en-klaar plan is. PRO vraagt zich af waarom er ook woningbouw moet plaatsvinden bij de basisschool. Wat zijn trouwens de mogelijkheden van de raad als de aanbestedingsprocedure in gang is gezet? Kunnen zaken dan nog worden bijgesteld? Over burgerparticipatie: de maatschappij is in de loop der jaren flink veranderd. Burgers willen tegenwoordig sneller inspraak hebben, ook in gemeentelijke plannen. EML stelt dat de mening van de burgers moet worden meegenomen voordat de aanbestedingsprocedure ingaat.

Wonen gaat boven uitzicht en privacy

Wethouder Custers wijst erop dat de raad eerder heeft uitgesproken dat er lef voor nodig is om tot woningbouw te komen vanwege het grote woningtekort. Hij voegt daar de kritische noot aan toe dat de meeste inwoners van Eijsden-Margraten daar ook vóór zijn, als die woningbouw maar niet in hun eigen straat plaatsvindt. Zijn mening: het recht op wonen is groter dan het recht op uitzicht of privacy. Ook maakt hij duidelijk dat de voorgenomen woningbouw op beide locaties moet plaatsvinden om het plan financieel haalbaar te maken. Daarom wordt er ook geen werk gemaakt van de oude gymzaal. De huidige, strenge duurzaamheidseisen zouden bij een aanpassing van de zaal de kosten nog verder opjagen.

Stemmingsronde

Voordat de stemmingsronde begint, verwoordt de wethouder de opvatting van het college. Burgerparticipatie geldt niet voor het wáár, maar wel voor het hóé van de woningbouw. Voor de aanbestedingsprocedure van start gaat, krijgen burgers de kans om hun mening te geven over die hoe-vraag. Hoog– of laagbouw? Rode of zwarte dakpannen? Et cetera. Tijdens de hoofdelijke stemming (elk afzonderlijk raadslid spreekt een voor of tegen uit) zijn zestien van de twintig raadsleden het eens met raadsvoorstel, waardoor het is aangenomen. De PRO-raadsleden stemden tegen en de ODE raadsleden werden geacht tegen het beslispunt over de schoollocatie te hebben gestemd.

Programmarekening 2023

Een programmarekening of jaarrekening is een inhoudelijke en financiële verantwoording van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Het college wil het positieve saldo over 2023 (€ 2.145.238,-) voor het merendeel (€ 1.261.646,-) storten in de reservepot voor de huisvesting van vluchtelingen. De overige delen zijn bestemd voor een nieuwe reservepot woningbouw (€ 400.000,-) en de algemene reservepot (€ 483.592,-).

460 documentpagina’s?

De VVD laat weten dat 460 documentpagina’s lezen te veel van het goede is. 100 pagina’s moeten volstaan. Het positieve saldo komt mede voort uit de rijksbijdrage voor de opvang van vluchtelingen. Die bijdrage wordt de komende jaren stevig teruggeschroefd, zodat het positieve saldo minder positief is dan het lijkt. ODE waardeert het gedegen proces dat heeft geleid tot de totstandkoming van de programmarekening. Maar er zijn onderwerpen waaraan te weinig aandacht is besteed, zoals mens en samenleving en natuur en landbouw. In de nieuwe reservepot woningbouw hoeft geen geld te worden gestort. Vandaar dat ODE een amendement of wijziging van het raadsvoorstel indient om dat niet te doen.PRO heeft vragen gesteld over bijvoorbeeld de kunst-en-cultuurvisie binnen de programmarekening. Het college heeft die vragen nog niet allemaal beantwoord. Hoe kunnen we dan instemmen met dit raadsvoorstel? PRO steunt het amendement van ODE.

Geld voor diverse bestemmingsplannen

Wethouder Gerritsen geeft aan dat het grote aantal documentpagina’s nodig is om op een goede manier verantwoording af te leggen over de programmarekening 2023 conform de regels. Hij doet PRO de toezegging dat op onbeantwoorde vragen alsnog een antwoord komt. Over de € 400.000,- voor de nieuwe reservepot woningbouw: dat geld is voornamelijk bedoeld voor de totstandkoming en uitvoering van diverse bestemmingsplannen om de woningnood in de gemeente tegen te gaan. Namens het college raadt hij instemming met het amendement van ODE daarom af. Als het besluitvormingsmoment daar is, stemmen alleen ODE en PRO voor het amendement, dat daardoor is verworpen. Op ODE en PRO na stemmen alle gemeenteraadspartijen voor de voorgestelde programmabegroting 2023 en de invulling van de reservepotten.

Overige besluiten

Naast deze besluiten stemde de raad in met de Eerste bestuursrapportage over 2024, met de Regiovisie Zuid-Limburg ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties’ en met het niet doorvoeren van de LTI-index in het Wmo-vervoer.

Rectificatie 

In bovenstaand artikel, gepubliceerd in week 28 is bij de Programmarekening 2023 vermeld dat ODE opmerkte dat aan mens en samenleving te weinig aandacht is besteed.

ODE bij monde van mevr. Maria Janssen-Rutten heeft echter aangegeven dat aan mens en samenleving juist wel veel aandacht is besteed, in tegenstelling tot andere beleidsvelden.

raadzaal tijdens vergadering met logo gemeente en titel Raad en daad in rode letters

Meer nieuws

18 juli 2024

Energiecoach helpt Wiel Gubbels te besparen op zijn energiekosten

Wiel Gubbels uit Bergenhuizen kreeg enkele maanden geleden een brief van de gemeente Eijsden-Margraten. Hierin stond dat hij in aanmerking kwam voor een afspraak met de energiebespaarcoach van de WoonWijzerWinkel Limburg. Wiel besloot een afspraak te maken. De coach bezocht hem thuis en hielp hem energiezuinige maatregelen te treffen. Dankzij de eenmalige energietoeslag vanuit de gemeente, kostte dat Wiel helemaal niets.

16 juli 2024

Samen werken we aan een groen en gezond Eijsden-Margraten

Groen draagt bij aan een prettige leefomgeving. Groen zorgt voor wateropname tijdens hevige regenval, het vasthouden van water tijdens droogte en het vergroten van de biodiversiteit. Groen draagt bij aan onze gezondheid door verkoeling op warme dagen. En een gezondere lucht door groen nodigt uit om naar buiten te gaan. Het is dus belangrijk dat we goed omgaan met ons groen.

11 juli 2024

Scoor Gezond: Maak uw sportomgeving gezonder!

Onlangs is de campagne ‘Scoor Gezond’ live gegaan en we zijn enthousiast om de sportkantines in Zuid-Limburg gezonder te maken! Met Scoor Gezond zetten we ons in voor een gezondere sportomgeving met een focus op gezond aanbod in de kantines. Of u nu een sporter bent die beter wil presteren, een trouwe supporter of een kantinehouder die het beste wil voor zijn leden, wij hebben de ondersteuning die u nodig heeft.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?