Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het bericht te retourneren en uit uw bestanden te verwijderen. Aan de informatie in dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende document is bindend. 
De gemeente Eijsden-Margraten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van het bericht. Tevens is de gemeente niet aansprakelijk voor de inhoud en eventuele schadelijke gevolgen van door haar medewerkers verzonden persoonlijke e-mailberichten.