De RES en onze regio

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland willen elk hun bijdrage leveren aan de energietransitie, maar weten dat het geen eenvoudige opgave is. We zijn een unieke regio en daar zijn we trots op. Het stedelijk gebied is grotendeels bebouwd en de natuur is schaars. Landelijke gemeenten kenmerken zich door compacte bebouwde kernen in een wijds, waardevol landschap. Het grootschalig opwekken van wind- en/of zonne-energie kan een ingrijpende ruimtelijke impact hebben op (het karakter van) onze omgeving. We kijken samen in de regio naar wat juist wél kan. Dit doen we heel zorgvuldig, met respect voor de unieke eigenschappen van ons gebied en vooral in gesprek met elkaar.

Scenario’s in de concept-RES
In de concept-RES is bekeken waar grootschalige energieopwekking technisch mogelijk zou kunnen zijn. Voor Maastricht-Heuvelland hebben we in de concept-RES twee scenario’s uitgewerkt:

- Scenario 1: wat is mogelijk binnen het bebouwde gebied (zon op grote daken, braakliggende terreinen en parkeerterreinen)
- Scenario 2: wat is (bovenop scenario 1) ook mogelijk buiten het bebouwde gebied (waaronder zonneweides op landbouwgronden en agrarische erven en windmolenlocaties).

Er zijn in de concept-RES potentiële zoekgebieden benoemd. Dat zijn plekken die kansrijk zijn. Maar de plannen moeten nog concreet worden. Hiervoor hebben de gemeenten kansen met bijbehorende voor- en nadelen in kaart gebracht. Meer weten? Bekijk de (publieksvriendelijke samenvatting van de) concept-RES. (PDF, 1.2 MB)