Buitengewoon Buitengebied

De gemeente Eijsden-Margraten telt 15 dorpskernen. Deze dorpskernen zijn omgeven en verbonden door een groot mooi buitengebied. In dit buitengebied werken, wonen en recreëren mensen. Door allerlei ontwikkelingen staat het buitengebied volop in de belangstelling.

De mediaberichten over de beleving van het buitengebied, de rol van de agrarische sector, de energieopgave en de toeristische druk komen u vast bekend voor. De gemeente Eijsden-Margraten heeftl daarom een duidelijke visie ontwikkeld voor haar buitengebied. Een visie waarin ruimte is voor ontwikkeling, met respect voor de kwaliteit van het landschap.

Onze aanpak

Deze visie ontwikkelden wij niet alleen, dat hebben we samen gedaan! Of u nu inwoner, ondernemer, recreant of agrariër bent, het buitengebied is voor iedereen belangrijk en u weet als geen ander wat er speelt en leeft. De afgelopen periode hebben we samen de volgende stappen doorlopen:

 • Stap 1: In gesprek met de samenleving: wat vindt u belangrijk voor ons buitengebied?
 • Stap 2: Welke waarden vinden wij samen heel belangrijk?
 • Stap 3: De belangrijkste waarden zijn bekend. We zien mogelijkheden en dilemma’s. Deze vragen om een keuze: wat zouden we wel en niet moeten doen en op welke plek?
 • Stap 4: ·De keuzes en daarmee de uitgangspunten noteren we in een manifest. Hierin staat in welke richting het buitengebied zich kan ontwikkelen en welke kansen waargemaakt kunnen worden. Ook is aandacht voor ontwikkelingen die we niet meer volgen of willen afremmen
 • Stap 5: Over de uitgangspunten gaan we met de samenleving in gesprek

Stap 1 en 2: Eind 2018 – begin 2019 zijn er bijeenkomsten gehouden waarin met veel mensen het gesprek is aangegaan over welke waarden zij belangrijk vinden voor ons Buitengewoon Buitengebied. Vanuit deze bijeenkomst zijn kernwaarden geformuleerd die door de raad zijn vastgesteld.

Stap 3 en 4: Vervolgens zijn de diverse kansen en bedreigingen en hieruit voortvloeiende dillema's verwerkt in een conceptdocument (PDF, 1.2 MB). Voor vier thema’s zijn in dit conceptdocument richtinggevende uitspraken opgesteld. 

Stap 5: In de zomer en in het najaar van 2020 zijn deze in diverse sessies besproken met stakeholders en belangstellende burgers Ook werd in deze sessies getoetst of de richtinggevende uitspraken uit eerdere sessies voldoende herkend werden. Het concept document is vervolgens verrijkt met de opbrengst van al deze sessies en ter inzage gelegd. De reacties hebben we beantwoord in een reactienota en verwerkt in het Manifest. 

De hoofdlijnen uit de reacties waren:
• Aandacht voor het in stand houden, beschermen en versterken van het landschap en de natuur;
• Zorg voor een daadkrachtige aanpak van veranderingen en maatschappelijke opgaven (vergroening, biodiversiteit, circulariteit, verduurzaming).
• Maak heldere keuzes en strakkere kaders. Ontwikkel instrumenten en zet deze met een doel in (bijvoorbeeld verdienmodellen voor nieuw ondernemerschap).

Manifest Buitengewoon Buitengebied

Het Manifest is voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze heeft op 18 maart jl. het Manifest Buitengewoon Buitengebied (PDF, 196.0 kB) vastgesteld. 

Richtinggevende uitspraken
De gemeenteraad heeft de belangrijkste punten uit het participatietraject verwerkt. Deze staan in het Manifest als zogenaamde “richtinggevende uitspraken”. Dit betekent onder andere dat we:

 • Bouwen in het buitengebied strenger beperken;
 • Op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen om landschapsbeheer en biodiversiteit te versterken
 • Ondersteuning bieden voor  een landschapsvriendelijke verandering van de landbouw, bijvoorbeeld via experimenten en proeven;
 • De principes van een “Green Destination” toepassen voor toerisme en recreatie. Deze zijn, kwaliteit, kleinschalig, duurzaam, authentiek en milieu- en klimaatvriendelijk.
 • De leefkwaliteit verder verbeteren met een gericht mobiliteitsbeleid en overlast willen verminderen, door gerichter keuzes te maken in de toe te latenevenementen.

Vervolgstappen

 • Er komt een aanpak om de raad vroegtijdig te betrekken bij plannen en initiatieven in het buitengebied, met aandacht voor participatie, zoals opgenomen in de in voorbereiding zijnde Omgevingswet
 • Er komt een gebiedsgerichte uitwerking
 • De voorgaande twee zaken worden geëvalueerd. De uitkomsten daarvan vormen input voor de Omgevingsvisie
 • Het besluitvorming over  het Manifest en de te nemen vervolgstappen wordt breed gecommuniceerd onder alle deelnemers en betrokkenen die aan het proces buitengewoon buitengebied hebben bijgedragen.

Terugblik

Nieuwsbrief

Meer weten? Via de nieuwsbrief Buitengewoon Buitengebied houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar: buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die al zijn verschenen.