Samenstelling college

​Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

V.l.n.r. Gerry Jacobs (wethouder), Jos Custers (wethouder), Chris Piatek (wethouder), Alain Krijnen (burgemeester), Mari-An Gerits (gemeentesecretaris), Mark Gerritsen (wethouder), Jan Weling (wethouder), François Kool (adjunct-directeur).

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Onderstaande leest u meer informatie over de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het huidige college van burgemeester en wethouders. Informatie over de verdeling en nevenfuncties in het verleden kunt u opvragen via info@eijsden-margraten.nl

 • Foto Alain Krijnen Tel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Openbare orde & Veiligheid
  • Concerncontrol
  • (Eu)regionale samenwerking
  • Inkoop en aanbesteding
  • Toezicht en handhaving
  • APV-vergunningen
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfunctie

  • Mede-auteur Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (uitgever Wolters-Kluwer) (bezoldigd)

  De begroting 2024 is unaniem vastgesteld. Burgemeester Alain Krijnen licht vanuit zijn functie kort toe hoe hij hieraan zal bijdragen:

  Extra geld voor meer veiligheid en leefbaarheid

  Het is hier heerlijk wonen, prettig recreëren en fijn ondernemen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Als burgemeester voer ik gezag over de politie en stuur de handhavers aan. Of je nu hier woont, op bezoek bent of je eigen zaak hebt. Samen werken we aan een veilige en leefbare omgeving.

  Samen aanpakken

  Bij het aanpakken van veiligheid en leefbaarheid betrekken we onze inwoners en ondernemers volop. Zij weten het beste welke plekken om aandacht vragen. Daarom stimuleren we ‘t gebruik van handige apps zoals Fixi, bewonersplatforms, buurtgroepen en buurtbemiddeling. Het Keurmerk Veilig Ondernemen breiden we in 2024 uit naar de agrariërs.

  Voorkomen is beter dan genezen

  We onderhouden goede relaties met onze partners in de regio. Met de Heuvelland-gemeenten maken we in 2024 een nieuw veiligheidsplan - belangrijk in de strijd tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit. Met het Netwerk Veilig Limburg willen we Den Haag de noodzaak voor meer politie laten zien.

  Samenwerkend met politie, justitie en andere partners signaleren ambtenaren en BOA’s - met ondernemers en bewoners - problemen en bedenken ze oplossingen. Dit maakt dat mensen elkaar beter kennen en zich veiliger voelen. Sociale problemen pakken we integraal aan. Denk aan verward gedrag, huiselijk geweld en problemen met jongeren.

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

 • Foto Mari-An GeritsTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek en het bestuur naar plannen die ambtenaren bij de gemeente uitvoeren. Als algemeen directeur is Mari-An Gerits hoofd van alle ambtenaren bij de gemeente Eijsden-Margraten.

  Nevenfunctie

  • Vicevoorzitter van de stichting Natuur en Milieu Educatie De IJzeren Man in Weert (onbezoldigd).
 • Foto Chris PiatekTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Sociale Zaken Eijsden-Margraten (SEM)
  • Jeugd en Jongerenbeleid
  • Gezondheid
  • Sport en bewegen
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Openbare Ruimte
  • (Sport) Accommodaties
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Coördinator ingang controle Pinkpop (onkostenvergoeding)
  • Lid ouderraad OBS Mesch (onbezoldigd)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd)
  • Lid sportvereniging Mariadorp Eijsden SVME (onbezoldigd)
  • Bestuurslid SCEM Mariadorp (onbezoldigd)
  • Kaderlid/ leider meisjesteam Damesvoetbalcollectief (DVC) (onbezoldigd)

  De begroting 2024 is unaniem vastgesteld. Wethouder Chris Piatek licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  De kracht van samenwerken en gemeenschapszin

  We willen een gemeente zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het aanpakken van stille armoede. Zodat niemand ongezien blijft in zijn of haar financiële uitdagingen.

  Iedereen doet mee

  Focus ligt op twee bepalende gebieden: het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs en sport. Met het IHP Onderwijs willen we inspirerende leeromgevingen maken waar elke leerling zich goed kan ontwikkelen. Tegelijk werken we aan een IHP Sport. Hiermee willen we zo praktisch mogelijk tegemoet komen aan de wensen van sporters: kwalitatief goede voorzieningen en accommodaties.

  Fijne, veilige leefomgeving

  Ander belangrijk onderwerp is de openbare ruimte. De gemeente begint door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld vegen, zoals de raad besloot in november 2023. Hierbij rekenen we ook op de betrokkenheid van onze inwoners. Zo zorgen we samen voor een schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

  Inclusieve, zorgzame gemeenschap

  We geloven in de kracht van samenwerking en gemeenschapszin om onze gemeente nog leefbaarder te maken. Laten we samen bouwen aan een inclusieve, zorgzame gemeenschap. Een plek waarin iedereen de kans krijgt om te groeien, te bloeien. Om volledig deel te nemen aan alles wat onze gemeente te bieden heeft.

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

 • Foto Gerry JacobsTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Natuur en ecologie
  • Landschap
  • Economie (bedrijventerreinen, markten, mkb, landbouw, vrijetijdseconomie, Cittaslow)
  • Evenementen
  • Subsidiebeleid
  • Kunst, cultuur en bibliotheekwerk
  • Materieel en Immaterieel erfgoed
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Ambtsgebonden nevenfunctie

  • Gedelegeerd bestuurder OBS Mesch namens het college van burgemeester en wethouders

  Nevenfuncties

  • Voorzitter oud-prinsen van de Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Erelid van Broederschap Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Locatiemanager Rode Kruis afd. Eijsden-Margraten (onbezoldigd)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd)

  De begroting 2024 is unaniem vastgesteld. Wethouder Gerry Jacobs licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  Aandacht voor goed leven

  Aan de slag met het Landschapsfonds! Onze gemeente is de eerste in de regio die zo'n fonds heeft opgezet. We kunnen nu echt beginnen met het herstel en de versterking van ons visitekaartje: het landschap! We pakken ook het landbouwbeleid op. Dit, om de landbouwtransitie gemakkelijker te laten verlopen en nieuwe verdienmodellen te onderzoeken. Thema avonden over nieuwe gewassen en mogelijkheden kunnen hierbij helpen.

  Erfgoed

  Voor ons erfgoed komt een plan. Veel aandacht hierin voor onderhoud van monumenten/kastelen, maar ook voor ons dialect, bronk, den-inhalen, Cramignon, enzovoorts. Ideeën van inwoners en lokale historische verenigingen zijn welkom.

  De bieb

  De bibliotheek wordt volgend jaar aangepast aan de zorgplicht (1-1-2025). Een bieb wordt dan meer dan alleen boeken uitlenen. Denk aan bijvoorbeeld: taalcafés, het aanpakken van laag-geletterdheid, computertraining. Een geschikte locatie vinden is nog een uitdaging.

  Ondernemerschap

  We hebben zo’n 2000 ondernemers. Er zijn dus nogal wat inwoners die als zelfstandige hun brood verdienen. We zijn graag een goede gesprekspartner voor hen. Daarnaast breiden we het project 'veilig ondernemen' verder uit en is onze bedrijvencontactfunctionaris altijd bereikbaar. Gaat het goed met onze ondernemers, dan is dit goed voor ons verenigingsleven. Samen zorgen zij voor een goede leefbaarheid in onze dorpen.

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

 • Foto Jan WelingTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Bestuurlijke vernieuwing (1e verantwoordelijke)
  • Bestuurszaken (P&O, Communicatie, ICT, Facilitair)
  • Dienstverlening
  • Burgerparticipatie
  • Verkeer, vervoer, mobiliteit
  • Vastgoed: gemeentehuis en buitendienst

  Nevenfuncties

  • Lid Grueles Gronsveld (onbezoldigd)
  • Lid Stichting STUMP Maastricht (onbezoldigd)

  De begroting 2024 is unaniem vastgesteld. Wethouder Jan Weling licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  Samen beter worden

  Afgelopen anderhalf jaar boog ik me over heel wat verkeersvraagstukken. Denk aan: recreatief verkeer; parkeren in Eijsden; verkeersstromen; buurtbussen; ernstige ongelukken; veilige schoolzones; Omnibus; Arriva; trein- en landbouwverkeer. Oplossingen vinden is een uitdaging, maar een goed gesprek doet vaak wonderen. Het advies van de verkeerscommissie is daarbij onmisbaar.

  30-km gebieden

  Dit jaar liep het plan voor de verkeersdrukte in het Heuvelland vast. We gaan nu bekijken of we in stilte gebieden iets kunnen doen met het afsluiten van wegen en meten van geluid. Blij ben ik met het raadsbesluit dat 30-km zones mogelijk maakt. Dat verhoogt vast de verkeersveiligheid.

  Vertrouwen

  Komende jaren focussen we op vertrouwen in ons bestuur en verbetering van onze diensten. Belangrijk hierbij is: op tijd, begripvol, deskundig, eerlijk en duidelijk. We leren van ervaringen van inwoners en ondernemers. Het helpt ons onze service te verbeteren. Focus in 2024 is: telefonisch contact en meer betrokkenheid door gesprekken en ontmoetingen.

  Burgerbegroting

  In 2024 beginnen we met een Burgerbegroting en moedigen we inwoners aan om ideeën te delen. Om meer mee te denken over plannen en projecten. We zijn benieuwd naar suggesties die onze dorpen nog fijner maken.

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

 • Foto Jos CustersTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Wonen en volkshuisvesting
  • Ruimtelijke ordening en vergunningen
  • Infrastructuur
  • Monumenten
  • Grondzaken
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Voorzitter fanfare St.Gertrudis St.Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid Heemkundevereniging Sint. Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleinderrere St. Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en aandeelhouder van Custers Beheer en Advies BV (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Limx (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting 800 jaar Parochie St. Gertrudis (onbezoldigd).

  De begroting 2024 is unaniem vastgesteld. Wethouder Jos Custers licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  Woningbouw blijft een uitdaging

  Betaalbare en voldoende woningen blijven een stevige uitdaging. Ook voor ons, en dat neem ik zeer serieus. We hebben het afgelopen jaar veel achterstanden weggewerkt en de tijd voor vergunningverlening verkort van de wettelijke 56 naar 28 dagen! Invoering van de landelijke Omgevingsvisie is op 1 januari 2024. Wij zijn klaar voor de invoering, vraag is alleen of de landelijk systemen op tijd werken. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan de planvorming voor woningen voor de eigen aanwas, maar ook voor het huisvesten van statushouders en woonurgenten.

  Visie op woningbouw

  Ons woonbehoefteonderzoek laat zien hoeveel en welke woningen nodig zijn. Samen met de woonzorgvisie leidt dit tot plannen voor ongeveer 1.000 nieuwe woningen tot 2030. Medio 2024 hopen we dat ook dat de raad onze visie steunt, zodat we daarna voortvarend te werk kunnen met de daadwerkelijke realisering van de plannen.

  Toekomst

  Er zijn al plannen voor ongeveer 325 woningen voor onze eigen inwoners, verspreid over verschillende kernen. Voor statushouders en woonurgenten is het doel 160 betaalbare huurwoningen. En we willen 250 tot 500 zorgwoningen in verschillende prijsklassen realiseren. Dit alles is niet eenvoudig. Denk aan geur- en spuitcirkels, maar ook aan (juridische) procedures. We hopen dat gebiedsontwikkelingen zoals Stationsomgeving Eijsden, Cadier en Keer en Poort van ‘t Heuvelland ons helpen. Zodat er voor iedereen een fijne woonplek zal zijn in onze gemeente.

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

 • Foto Mark GerritsenTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Financiën en belastingen
  • Duurzaamheid
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie en waterbeheer
  • Afval en milieu
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfunctie

  • Senior Consultant bij ORGfit (bezoldigd).

  De begroting 2024 is vastgesteld. Wethouder Mark Gerritsen licht kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners gaan merken.

  Duurzame keuzes voor onze toekomst

  We zijn blij dat de gemeenteraad unaniem de begroting voor 2024 heeft goedgekeurd. Dit stelt ons in staat om te investeren in onze gemeente. Hierbij zal speciale aandacht zijn voor onderwijshuisvesting en de ontwikkeling van gebieden. Denk aan het stationsgebied in Eijsden, kern Cadier en Keer, en de Poort van het Heuvelland. Daarnaast is het doel van deze begroting de verbetering van onze dienstverlening aan inwoners.

  Meer taken voor minder

  Helaas maken we ons nog steeds zorgen over onze financiële toekomst. De overheid legt meer taken op ons bord, maar met minder geld. Als er niets verandert, hebben we te weinig geld voor wat we belangrijk vinden. De gemeente staat volgend jaar voor belangrijke keuzes voor een gezonde toekomst. Ik ben blij dat de gemeentelijke lasten voor onze inwoners volgend jaar alleen hoeven te stijgen om de gestegen prijzen (inflatie) te compenseren.

  Duurzaamheid meer in beeld

  Afgelopen jaar hebben we veel gedaan op het gebied van duurzaamheid. We gaan hiermee ook door in 2024. Ons doel is om volgend jaar meer zichtbaar te zijn. Om inwoners op de hoogte te houden van genomen en toekomstige maatregelen. Plus om hen, waar mogelijk, te wijzen op bestaande (financiële) regelingen.

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

Geschenkenregister

Transparantie is voor het college van burgemeester en wethouders erg belangrijk, daarom worden de door het college van burgemeester en wethouders ontvangen geschenken openbaar gemaakt. Het geschenkenregister geeft een overzicht van de ontvangen geschenken en wordt periodiek bijgewerkt.

Het hoe om te gaan met geschenken is opgenomen in artikel 4.1 van de Gedragscode Integriteit dagelijks bestuurders in Eijsden-Margraten 2016:

Artikel 4.1:
1. De burgemeester resp. de wethouder accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.
2. Onverminderd het eerste lid kan de burgemeester resp. de wethouder incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste € 50 vertegenwoordigen behouden.
3. Geschenken die de burgemeester resp. de wethouder uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de gemeente.
4. De gemeentesecretaris legt een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.
5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

Geschenken die niet worden of kunnen worden teruggestuurd, worden geregistreerd en eigendom van de gemeente.
De gemeentesecretaris legt een register aan van de geschenken die op grond van lid 3 van dit artikel eigendom van de gemeente zijn geworden. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

De burgemeester respectievelijk de wethouder ontvangt geen geschenken op het woon/huisadres.

Geschenkenregister 2023

Naam ontvanger Datum ontvangst Geschonken door Wat is ontvangen? Geschatte waarde Welke bestemming heeft het geschenk gekregen? 
Burgemeester Alain Krijnen 23-3-2023 Inwoner ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe burgemeester. Schilderij

Meer dan

€ 50,-

Toegevoegd aan de kunstcollectie van de gemeente

Burgemeester

Alain Krijnen

25-05-2023 Buitengoed de Reünie ter gelegenheid van Kernen ontmoeten de burgemeester Eijsden en Oost-Maarland. Tegoedbon € 100,- Omgewisseld tegen  consumptie bonnen, die zijn gebruikt door aanwezige collegeleden en raadsleden (en aanwezige gasten) ter gelegenheid van de deelname aan de processie in Oost-Maarland op 2 juli 2023.