Samenstelling college

​Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Onderstaande leest u meer informatie over de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het huidige college van burgemeester en wethouders. Informatie over de verdeling en nevenfuncties in het verleden kunt u opvragen via info@eijsden-margraten.nl

 • Foto Alain Krijnen Tel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Openbare orde & Veiligheid
  • Concerncontrol
  • (Eu)regionale samenwerking
  • Inkoop en aanbesteding
  • Toezicht en handhaving
  • APV-vergunningen
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfunctie

  • Mede-auteur Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (uitgever Wolters-Kluwer)
 • Foto Mari-An GeritsTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek en het bestuur naar plannen die ambtenaren bij de gemeente uitvoeren. Als algemeen directeur is Mari-An Gerits hoofd van alle ambtenaren bij de gemeente Eijsden-Margraten.

  Nevenfunctie

  • Vicevoorzitter van de stichting Natuur en Milieu Educatie De IJzeren Man in Weert (onbezoldigd).
 • Foto Chris PiatekTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Sociale Zaken Eijsden-Margraten (SEM)
  • Jeugd en Jongerenbeleid
  • Gezondheid
  • Sport en bewegen
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Openbare Ruimte
  • (Sport) Accommodaties
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Coördinator ingang controle Pinkpop (onkostenvergoeding)
  • Lid ouderraad OBS Mesch (onbezoldigd)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd)
  • Lid sportvereniging Mariadorp Eijsden SVME (onbezoldigd)
  • Bestuurslid SCEM Mariadorp (onbezoldigd)
  • Kaderlid/ leider meisjesteam Damesvoetbalcollectief (DVC) (onbezoldigd)

  De begroting 2023 is unaniem vastgesteld. Wethouder Chris Piatek licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  Preventie loont

  "Rapporten en ervaringen laten zien dat preventie loont. Ik geloof zelf ook in ‘Positieve Gezondheid’. Het preventieprogramma dat ons leert zien wat wèl mogelijk is, al laat je gezondheid niet alles toe. Niet door betutteling maar door je bewust te worden.

  Aandacht gaat ook uit naar stimulering van sport en beweging met fijne sportaccommodaties en buitenruimte. Want als je lekker in je vel zit, vaart je geest er wel bij. Dat geldt ook voor JOGG: een gezonde jeugd heeft een gezonde toekomst.

  Financiële zorgen helpen niet. Daarom informeren we inwoners over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze helpt bij (oplopende) schulden. Stille armoede pakken we aan. Samen, door initiatieven te verenigen, naar elkaar om te kijken en te signaleren. Want ook hier geldt: preventie loont."

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

 • Foto Gerry JacobsTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Natuur en ecologie
  • Landschap
  • Economie (bedrijventerreinen, markten, mkb, landbouw, vrijetijdseconomie, Cittaslow)
  • Evenementen
  • Subsidiebeleid
  • Kunst, cultuur en bibliotheekwerk
  • Materieel en Immaterieel erfgoed
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Voorzitter oud-prinsen van de Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Erelid van Broederschap Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Locatiemanager Rode Kruis afd. Eijsden-Margraten (onbezoldigd)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd)

  De begroting 2023 is unaniem vastgesteld. Wethouder Gerry Jacobs licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  Liefde voor ons landschap

  “Een slogan die ik steeds weer gebruik bij de opening van een tiny forest, een klein bosje, nabij de basisscholen. Want voor de jeugd geldt: “jong geleerd is oud gedaan”. Ons landschap is absoluut ons visitekaartje. De bloeiende akkerranden, de hagen, de graften, de fruitbomen en de koe in de wei,  zorgen allen voor een kleinschalig, authentiek landschap, dat we moeten koesteren.
  Samen met onze boeren, natuurorganisaties en andere grondbeheerders onderhouden we dit landschap en gebruiken het om te ondernemen of te recreëren. Grote uitdagingen daarbij zijn de landbouwtransitie, de biodiversiteit, de klimaatadaptatie en het stikstofdossier.
  Voor onderhoud en ontwikkeling gaan we een landschapsfonds inrichten. Particulieren, ondernemers of verenigingen kunnen daarbij via een cofinanciering bomen, hagen, enz. adopteren, of middels een gift dit landschapsfonds ondersteunen. Heb liefde voor ons Landschap, dan kan de komende generatie er ook nog van genieten!”

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

 • Foto Jan WelingTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Bestuurlijke vernieuwing (1e verantwoordelijke)
  • Bestuurszaken (P&O, Communicatie, ICT, Facilitair)
  • Dienstverlening
  • Burgerparticipatie
  • Verkeer, vervoer, mobiliteit
  • Vastgoed: gemeentehuis en buitendienst

  Nevenfuncties

  • Lid Grueles Gronsveld (onbezoldigd)
  • Lid Stichting STUMP Maastricht (onbezoldigd)

  De begroting 2023 is unaniem vastgesteld. Wethouder Jan Weling licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  “Waarom moeilijk doen, als het samen kan”

  “Deze spreuk van ‘Loesje’ is exact wat bedoeld wordt met burger- en overheidsparticipatie. Met elkaar samen zaken oppakken om de lokale democratie te versterken. We - overheid en inwoners,  bedrijven en maatschappelijke instellingen – gaan samen oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen, hoe klein soms ook.

  Iedereen krijgt de mogelijkheid en daardoor invloed op en zeggenschap over de eigen leefomgeving. Waarbij de kwaliteit van gemeentelijk beleid én uitvoering (dienstverlening) verbetert, omdat we deze steeds beter afstemmen op de wensen van de inwoners.
  In een notendop de centrale en eervolle taak die de gemeenteraad mij voor het komende jaar heeft gegeven en waaraan we samen met een team van zeer gemotiveerde en deskundige medewerkers gaan werken.”

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

 • Foto Jos CustersTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Wonen en volkshuisvesting
  • Ruimtelijke ordening en vergunningen
  • Infrastructuur
  • Monumenten
  • Grondzaken
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Voorzitter fanfare St.Gertrudis St.Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid Heemkundevereniging Sint. Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleinderrere St. Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en aandeelhouder van Custers Beheer en Advies BV (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Limx (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting 800 jaar Parochie St. Gertrudis (onbezoldigd).

  De begroting 2023 is unaniem vastgesteld. Wethouder Jos Custers licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

  In papier kun je niet wonen!

  "Niet alleen in Eijsden-Margraten, maar in het hele land wordt geschreeuwd om woningen. Niet alleen betaalbare woningen, maar ook passende woningen. Passend voor starters, gezinnen en ouderen. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, dat is waar ik me de komende vier jaar voor wil inzetten.

  Nederland is kampioen in het schrijven van nota’s en het bedenken van regeltjes. Maar in papier kun je niet wonen! Het wordt hoog tijd dat er nu stenen gestapeld worden. Voor onze eigen (jonge) inwoners en voor al die mensen die hun toevlucht zoeken in ons veilig land. En dat is geen sinecure. De kosten van bouwen rijst de pan uit en dan hebben we het nog niet over stank- en spuitcirkels, rode contouren om onze kerkdorpen en de stikstofproblematiek. Het maakt het er niet makkelijker op.

  In de eerste helft van 2023 komen we met een plan waar en hoeveel woningen de komende zeven jaar (tot 2030) nodig zijn in Eijsden-Margraten. Als de raad dit masterplan heeft vastgesteld, worden er plannen ontwikkeld, of door de gemeente of door de markt. Helaas duren de procedures om tot een bestemmingsplan te komen (te) lang. Ook de nieuwe Omgevingswet die er staat aan te komen veranderd daar niets aan. Maar we hopen in 2024 de schop in de grond te steken. In Banholt en Sint Geertruid zijn we al gestart. In Gronsveld hopen we volgend jaar te starten, gevolgd door bouwlocaties in Mheer en Oost-Maarland. In Scheulder gaan we tiny-houses (laten) realiseren en zo komen alle kerkdorpen aan de beurt.

  Wat mijn drijfveer is? Mensen fijn, goed en gelukkig te laten wonen in onze gemeente. Daar doe ik het voor!"

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

 • Foto Mark GerritsenTel. 043 458 8488
  E-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Financiën en belastingen
  • Duurzaamheid
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie en waterbeheer
  • Afval en milieu
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfunctie

  • Senior Consultant bij ORGfit (bezoldigd).
  •  

  De begroting 2023 is vastgesteld. Wethouder Mark Gerritsen licht kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners gaan merken.


  “We zitten in een hele spannende periode waarin veel wordt gevraagd van inwoners, ondernemers en gemeente. Er zijn veel onzekerheden en daarom was het voor mij heel belangrijk om voor onze inwoners de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden, zonder te moeten korten op onze ambities: gezonde kernen en gemeenschappen, extra woningen, preventie op het sociaal domein, dienstverlening, landschap en zeker ook duurzaamheid. Met deze begroting zijn we daarin zeker geslaagd.

  Een fijne plek om te leven

  Op het gebied van duurzaamheid gaan we flinke stappen zetten. We continueren en verbeteren onze hulp aan inwoners bij het verduurzamen. We gaan verder met de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting. Ook komen we met verdergaande plannen om verenigingen, stichtingen en ondernemers te ondersteunen bij hun duurzaamheidsambities.

  Voor de ‘grotere’ duurzaamheidsopgaves werken we samen met rijk, provincie, waterschap en buurgemeenten. Onder meer op het gebied van water(veiligheid), opwekking duurzame energie. Dit zijn vaak ingewikkelde en langjarige trajecten waar we nu keuzes moeten maken om ook in de toekomst een fijne plek hebben om in te leven.”

  Meer informatie over de begroting: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl