Sociaal Team

Hoe bereikt u het Sociaal Team

Per telefoon: 043 458 8488
Per email: sociaalteam@eijsden-margraten.nl
Postadres: Postbus 10, 6269 ZG Margraten

Openstelling Sociaal Team

• Locatie Margraten: Schinkepoort 69 (’t Hoes van Mergraote) maandag 09.00 - 12.00 uur
• Locatie Eijsden: Breusterhof 2 (Servicepunt Bakvliet) vrijdag 09.00 - 12.00 uur
• Locatie Gronsveld: Gronsvelder Kerkplein 8 (basisschool Ién de Bleuj) woensdag 09.00 - 12.00 uur

U kunt vrij binnenlopen op de locaties tijdens de openingsuren. Om u beter van dienst te zijn heeft het de voorkeur om vooraf telefonisch met het team via 043 458 8488 een afspraak te plannen.

Wat doet het Sociaal Team

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van inkomen, wonen en zorg, jeugdhulp en ouderzorg, kunt u terecht bij het Sociaal Team. Het team onderzoekt samen met u wat de precieze vraag is, welke behoefte aan ondersteuning u heeft, en wat passende mogelijkheden en oplossingen zijn in uw situatie. Daarbij wordt gekeken naar wat u zelf op eigen kracht kunt doen, wat u kunt doen met hulp van uw sociale omgeving, waar u terecht kunt voor algemeen toegankelijke voorzieningen, en waar  de inzet van individuele voorzieningen nodig is.

Crisisdienst Jeugd van Bureau Jeugdzorg


Mocht u zeer dringende vragen hebben met betrekking tot uw kind / jeugdige die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag dat het Sociaal Team bereikbaar is dan kunt u zich buiten kantooruren en in de weekenden wenden tot de Crisisdienst jeugd van Bureau Jeugdzorg. Zij zijn buiten kantooruren bereikbaar via telefoonnummer:  088 0072990. U wordt dan binnen 15 minuten terug gebeld door een medewerker van de crisisdienst. Via email zijn zij te bereiken via crisisdienstjeugd@bjzlimburg.nl.
Tevens zou ik graag bij het sociaal team een verwijzing willen maken richting de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. Dit zou op onderstaande wijze kunnen worden gepubliceerd.
Samenwerking Inkoop Jeugdhulp Zuid-Limburg
De 18 Zuid-Limburgse gemeenten werken samen bij de inkoop van de jeugdhulp. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring. Meer informatie vindt u op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/.

AKJ: Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp

Het advies-en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de organisatie die landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert. Zij geven advies mbt de jeugdhulpverlening, informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdhulp, ondersteunen cliënten en ouders bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp en signaleren verbeterpunten. Het AKJ is kosteloos en bereikbaar op werkdagen via het landelijke toegangsnummer 088-5551000. Kijk voor meer info op www.akj.nl
 

De eigen bijdrage 2018

U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK als u ondersteuning ontvangt, thuis of tijdelijk in een instelling. U betaalt ook een eigen bijdrage als u de kosten van de ondersteuning betaalt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). De kosten van de zorg of ondersteuning worden betaald uit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald en alleen van toepassing bij de WMO. Mbt de aanvraag rolstoel en scootmobiel pool is deze eigen bijdrage niet van toepassing.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Kijk op de website www.hetcak.nl onder "Ik ben direct op zoek naar -> Eigen bijdrage berekenen.

Meer informatie? U kunt het CAK ook bereiken op werkdagen van 08.00-18.00 uur op het gratis informatienummer: 0800-1925

Wat te doen als u klachten of bezwaren heeft?

Het sociaal team werkt voortdurend aan haar professionaliteit. Toch kan het zijn dat u een
klacht heeft. U kunt dat bespreekbaar maken met het sociaal team. Uitgangspunt is dat er een gesprek op gang komt. Belangrijke signalen en suggesties voor verbeteringen zal het sociaal team graag ter harte nemen. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw klacht, zijn er verschillende mogelijkheden en procedures: 

1) Bent u niet tevreden over de manier waarop een klantgesprek is verlopen, dan kunt u dat bij de medewerker van het sociaal team of de teamcoördinator kenbaar maken. Er zijn altijd mogelijkheden voor een tweede gesprek, eventueel in een andere samenstelling of met cliëntondersteuning erbij.

2) Bent u niet akkoord met de beoordeling van uw situatie zoals die bijvoorbeeld in het ondersteuningsplan is vastgelegd, dan bieden we de mogelijkheid van een ‘second opinion’. Een andere medewerker uit het team of iemand van een andere gemeente kijkt dan opnieuw naar de beoordeling.  De wens om een second opinion kunt u kenbaar maken bij de medewerker van het sociaal team.
Er zijn ook procedures om een klacht formeel in te dienen.

3) Heeft u een klacht over de bejegening van een medewerker van het sociaal team, dan kunt u dat kenbaar maken. Dat dient schriftelijk te gebeuren via mail of post, en met duidelijke vermelding dat het om een klacht gaat en wat de klacht precies inhoudt. De interne klachtregeling van de gemeente treedt dan in werking. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen. Er vindt onderzoek plaats en u krijgt bericht over de manier waarop de klacht verder wordt behandeld.

4) Heeft de gemeente haar besluit genomen over toewijzing of afwijzing van zorg, dan krijgt u daarvan een brief (ook wel ‘beschikking’ genoemd). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente zoals die in de beschikking is beschreven, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk en met heldere motivatie ingediend worden binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van de beschikking. Voor bezwaar gelden formeel vastgestelde  procedures. Een bezwaarschriftencommissie buigt zich over het ingediende bezwaar, brengt advies uit en de gemeente neemt een nieuw besluit.Bent u het niet een met dat besluit dan kunt u daartegen vervolgens in beroep gaan.

5) Meldpunt Sociaal Domein: Voor inwoners die te maken hebben met de nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet is er veel veranderd. Maar ook voor gemeenten die deze wetgeving uitvoeren. De gemeente Eijsden-Margraten wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Ook u kunt daaraan bijdragen door uw signalen, suggesties en problemen bij het Meldpunt Sociaal Domein te melden. Dit kunnen meldingen zijn inzake de werkwijze van het sociaal team tot klachten over dienstverlening van een gecontracteerde zorgaanbieders. Bij een klacht over een zorgaanbieder dient u uw klacht wel eerst bij die zorgaanbieder bespreekbaar te maken. Elke zorgaanbieder heeft zijn eigen klachtregeling. Echter bent u vervolgens niet tevreden over de manier waarop de zorgaanbieder uw klacht behandelt, dan kunt u dit melden bij het meldpunt Sociaal Domein. De gemeente kan in zo’n geval namelijk ook bemiddelen. Als u alleen een signaal wilt afgeven zonder verder overleg, kan dat ook.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten