Sociaal Team

Hoe bereikt u het Sociaal Team

Per telefoon: 043 458 8488
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Per e-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl
Postadres: Postbus 10, 6269 ZG Margraten

Wat doet het Sociaal Team

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van inkomen, wonen en zorg, jeugdhulp en ouderzorg, kunt u terecht bij het Sociaal Team. Het team onderzoekt samen met u wat de precieze vraag is, welke behoefte aan ondersteuning u heeft, en wat passende mogelijkheden en oplossingen zijn in uw situatie. Daarbij wordt gekeken naar wat u zelf op eigen kracht kunt doen, wat u kunt doen met hulp van uw sociale omgeving, waar u terecht kunt voor algemeen toegankelijke voorzieningen, en waar de inzet van individuele voorzieningen nodig is.

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Bij spoedzaken met betrekking tot jeugd, kunt u dag en nacht contact opnemen met Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg via het nummer: 043 604 5777.

Sinds 1 juli 2019 is in Zuid-Limburg één team verantwoordelijk voor de hele aanpak van crisishulp aan kinderen en jongeren. Van de telefonische crisismelding tot en met het bieden van de juiste crisiszorg (ambulant en/of met verblijf).

Dit team is een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal. Crisissituaties kunnen 24/7 gemeld worden bij het telefonische meldpunt van Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Het meldpunt kijkt op basis van de informatie of het nodig is om binnen 2 uur bij de jongere of het gezin thuis een inschatting te maken.

Als er inderdaad sprake is van een crisis, wordt de juiste hulp ingezet voor maximaal 4 weken. Een crisissituatie duurt per definitie nooit lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we namelijk niet meer van crisis.

Wanneer is er sprake van een crisis?
Bij een crisis gaat het om zeer urgente situaties, oftewel als we ‘vandaag niets doen’ is de kans op een ernstige calamiteit groot.

Belangrijke criteria zijn:

  • Is de situatie onveilig voor de jeugdige en zijn omgeving?
  • Lopen we risico op het ontstaan van blijvende schade voor betrokkenen?
  • De vraag ‘Wat is er vandaag anders dan gisteren?’

Meer informatie over Crisishulp per 1 juli 2019 (PDF, 173.9 kB) of kijk op www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

Geen crisis, maar wel behoefte aan acute zorg
Bij situaties die ‘tot morgen’ kunnen wachten, is er geen sprake van een crisis maar van acute zorg.  Ook dan is het belangrijk dat er snel de juiste hulp komt, dit loopt dan onder meer via de gemeente en of doorverwijzers. Bel dan tijdens de reguliere openingstijden het algemeen nummer van de gemeente: 043 458 8488 en vraag naar een medewerker van het Sociaal Team.

AKJ: Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp

Het advies-en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de organisatie die landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert. Zij geven advies met betrekking tot de jeugdhulpverlening, informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdhulp, ondersteunen cliënten en ouders bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp en signaleren verbeterpunten. Het AKJ is kosteloos en bereikbaar op werkdagen via het landelijke toegangsnummer 088 555 1000. Kijk voor meer info op www.akj.nl.

De eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK als u ondersteuning ontvangt, thuis of tijdelijk in een instelling. U betaalt ook een eigen bijdrage als u de kosten van de ondersteuning betaalt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). De kosten van de zorg of ondersteuning worden betaald uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald en alleen van toepassing bij de Wmo. Met betrekking tot de aanvraag rolstoel en scootmobiel pool, is deze eigen bijdrage niet van toepassing.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Kijk op de website www.hetcak.nl onder "Ik ben direct op zoek naar -> Eigen bijdrage berekenen.

Meer informatie? U kunt het CAK ook bereiken op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur op het gratis informatienummer: 0800 1925.

Wat te doen als u klachten of bezwaren heeft?

Het Sociaal Team werkt voortdurend aan haar professionaliteit. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. U kunt dat bespreekbaar maken met het Sociaal Team. Uitgangspunt is dat er een gesprek op gang komt. Belangrijke signalen en suggesties voor verbeteringen neemt het Sociaal Team graag ter harte. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw klacht, zijn er verschillende mogelijkheden en procedures: 

  1. Bent u niet tevreden over de manier waarop een klantgesprek is verlopen, dan kunt u dat bij de medewerker van het Sociaal Team of de teamcoördinator kenbaar maken. Er zijn altijd mogelijkheden voor een tweede gesprek, eventueel in een andere samenstelling of met cliëntondersteuning erbij.
  2. Bent u niet akkoord met de beoordeling van uw situatie zoals die bijvoorbeeld in het ondersteuningsplan is vastgelegd, dan bieden we de mogelijkheid van een ‘second opinion’. Een andere medewerker uit het team of iemand van een andere gemeente kijkt dan opnieuw naar de beoordeling.  De wens om een second opinion kunt u kenbaar maken bij de medewerker van het Sociaal Team.

Er zijn ook procedures om een klacht formeel in te dienen.

  1. Heeft u een klacht over de bejegening van een medewerker van het Sociaal Team, dan kunt u dat kenbaar maken. Dat dient schriftelijk te gebeuren via e-mail of post, en met duidelijke vermelding dat het om een klacht gaat en wat de klacht precies inhoudt. De interne klachtregeling van de gemeente treedt dan in werking. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen. Er vindt onderzoek plaats en u krijgt bericht over de manier waarop de klacht verder wordt behandeld.
  2. Heeft de gemeente haar besluit genomen over toewijzing of afwijzing van zorg, dan krijgt u daarvan een brief (ook wel ‘beschikking’ genoemd). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente zoals die in de beschikking is beschreven, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk en met heldere motivatie ingediend worden binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de beschikking. Voor bezwaar gelden formeel vastgestelde  procedures. Een bezwaarschriftencommissie buigt zich over het ingediende bezwaar, brengt advies uit en de gemeente neemt een nieuw besluit.Bent u het niet een met dat besluit dan kunt u daartegen vervolgens in beroep gaan.

Meldpunt Sociaal Domein

Voor inwoners die te maken hebben met de nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet is er veel veranderd. Maar ook voor gemeenten die deze wetgeving uitvoeren. De gemeente Eijsden-Margraten wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Ook u kunt daaraan bijdragen door uw signalen, suggesties en problemen bij het Meldpunt Sociaal Domein te melden. Dit kunnen meldingen zijn inzake de werkwijze van het sociaal team tot klachten over dienstverlening van een gecontracteerde zorgaanbieders. Bij een klacht over een zorgaanbieder dient u uw klacht wel eerst bij die zorgaanbieder bespreekbaar te maken. Elke zorgaanbieder heeft zijn eigen klachtregeling. Echter bent u vervolgens niet tevreden over de manier waarop de zorgaanbieder uw klacht behandelt, dan kunt u dit melden bij het meldpunt Sociaal Domein. De gemeente kan in zo’n geval namelijk ook bemiddelen. Als u alleen een signaal wilt afgeven zonder verder overleg, kan dat ook.