Kadernota 2024-2027

Donderdag 11 mei 2023

Onze ambitie staat vast: Iedereen doet ertoe en iedereen telt mee!

In deze eerste kadernota van de raadsperiode 2022-2026 staat de gemeente Eijsden-Margraten stil bij een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Economische en autonome veranderingen waar de gemeente mee te maken krijgt. Zaken die de komende jaren medebepalend zullen zijn voor de begroting 2024 – 2027. De kadernota bouwt voort op de meerjarenbegroting 2022-2026 die unaniem door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten is aangenomen met als basis het bestuursakkoord ‘’Goed leven in elke kern’’.

Wendbaarheid en veerkracht gevraagd

Vorig jaar werd bij het opstellen van het bestuursakkoord en de programmabegroting reeds onderkend dat plannen maken voor de toekomst momenteel niet eenvoudig is. Constatering is nu al dat de veranderingen en de complexiteit van de gemeentelijke opgaven rap toenemen. Daarbovenop komt de onvoorspelbaarheid van mondiale ontwikkelingen en de voortdurende onzekerheden op financieel vlak, die directe gevolgen hebben voor de invulling van gemeentelijke taken. Dit vraagt niet alleen wendbaarheid en veerkracht van inwoners en ondernemers, maar ook van de gemeentelijke organisatie. Echter, waar Eijsden-Margraten voor staat - de ambitie - staat vast.

Iedereen doet ertoe en iedereen telt mee

Deze ambitie geldt niet alleen voor de lopende bestuursperiode. Het is de verre stip op de horizon waarbij gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen blijvend investeren in de gemeenschappen van alle kernen. Waarbij iedereen uitgenodigd is mee te doen, iedereen ertoe doet en iedereen meetelt. Samen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving met behoud van het hoge niveau van ons woon- en leefklimaat. Met respect voor het landschap en natuur, onze tradities en cultuur. Zodat niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties hier een thuis hebben. Waar mensen wonen die trots zijn inwoner te zijn van Eijsden-Margraten.

De ambitie waarmaken: aandachtspunten en uitdagingen

1. Aanpak strategische opgaven

Een aantal van de grote strategische opgaven die een extra claim zullen leggen op ambtelijke inzet en de financiën zijn met name de aanpak woonopgave, de aanpak van mobiliteitsvraagstukken, de stikstofopgave, de transitie van de landbouw, de klimaat- en wateraanpak, de energievraagstukken en de verduurzamingsopgaven, de transitie in het sociaal domein, het toekomstbestendig maken van het basisonderwijs en het bibliotheekwerk, de ontwikkelingen qua bestuurlijke samenwerking in verband met de toekomstige positionering.

2. Impact arbeidsmarktkrapte

De spanningen op de arbeidsmarkt raken ook de gemeente Eijsden-Margraten. Het aantal openstaande vacatures is relatief hoog. De uitvoering van strategische opgaven en reguliere taken staat hierdoor onder druk en dit heeft effect op de dienstverlening en de werkdruk.

3. Goed bestuur

Het vertrouwen in de overheid is tanende. Ook in Eijsden-Margraten. Investeren in de relatie en verbeteren van de beeldvorming tussen gemeente en samenleving is daarom belangrijk. De gemeente zet daarom verder in op doorontwikkeling van dienstverlening, burgerparticipatie en een heldere bestuurlijke rolopvatting en rolinvulling.