Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Bezwaar en beroep

Neemt u eerst contact met ons op als u bezwaar wilt maken? Wij denken graag met u mee. Komen we er niet uit? Dan kunt u toch nog bezwaar maken. De bezwaartermijn blijft hetzelfde als u contact met ons opneemt. 

Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken. U moet dan gelijk beroep aantekenen. U ziet in de bekendmaking van de besluiten in welke gevallen dit is. U leest op deze pagina wanneer u naar de rechter kunt. 

Een bezwaarschrift moet u binnen de wettelijke periode van 6 weken na de verzenddatum van bekendmaking van het besluit indienen.  

Bezwaar maken moet schriftelijk gebeuren. U dient een bezwaar in door een brief te sturen naar:  

Gemeente Eijsden-Margraten

College van burgemeester en wethouders

Postbus 10

6269 ZG Margraten. 

  • Uw naam, adres, woonplaats en eventueel een telefoonnummer. 
  • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.  
  • Uitleg waarom u het niet eens bent met het besluit. 
  • De datum van het bezwaarschrift.   
  • Uw handtekening.  

Als u het bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u van de commissie een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vaak een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunnen alle partijen het bezwaar toelichten en aanvullen. 

U kunt uzelf tijdens de hoorzitting laten bijstaan. U kunt bijvoorbeeld een familielid, kennis of advocaat meenemen. U kunt uzelf ook laten vertegenwoordigen. In dat geval doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn. Schakelt u een kennis of familielid in om u te vertegenwoordigen? Dan heeft die persoon een schriftelijke machtiging nodig die u heeft ondertekend.

Na de hoorzitting geeft de commissie bezwaarschriften een advies over uw bezwaarschrift. Het college van B&W neemt uiteindelijk een besluit op uw bezwaarschrift.

Het college van B&W beslist binnen 12 weken op een bezwaarschrift. Deze 12 weken gaan in vanaf de dag na de dag waarop de periode voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. De gemeente kan deze periode eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. Als dat het geval is, krijgt u hierover schriftelijk bericht. 

Voorlopige voorziening 

Diende u een bezwaarschrift tegen een besluit in bij de gemeente? Dan kan het zo zijn dat dit besluit niet wordt geschorst. Als iemand bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen, kan diegene hier gebruik van maken.  

Wilt u een besluit laten schorsen? Dan moet u zo snel mogelijk bij de rechtbank Limburg een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen als u een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend.  

Beroep 

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift? Dan kunt u hier binnen 6 weken beroep tegen instellen bij de rechtbank Limburg. In het besluit op bezwaar staat waar u uw beroepschrift heen kunt sturen en aan welke eisen dit moet voldoen. 

Ook kunt u tegen sommige besluiten geen bezwaar maken. U moet dan gelijk beroep aantekenen. In welke gevallen dit is, wordt aangegeven in de bekendmaking van de besluiten. Raadpleeg onze website voor de Bekendmakingen.

U vindt meer informatie over het indienen van beroep op de website van de rechtspraak

Een bezwaar indienen kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mág dat natuurlijk wel. Ook kunt u een getuige of deskundige een verklaring laten afleggen. Hier zijn meestal wel kosten aan verbonden. 

Wilt u graag uw dossier inzien als u in bezwaar gaat? Dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de medewerker van de betreffende afdeling. 

Met een zienswijze kunt u reageren op een plan of een besluit dat onze gemeente wil nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpvergunning, een ontwerpbesluit of een ontwerp-omgevingsplan.

In een zienswijze kunt u aangeven waarom u het wel of niet eens bent met een ontwerpbesluit of -plan en waarom.  Deze punten kan de gemeente meenemen voordat het definitieve besluit of plan wordt genomen. 

Hier vindt u de jaarverslagen vanaf het jaar 2018. 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Vragen over Bezwaar en beroep?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?