Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Slopen

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij;
 • bij de sloop verwijdert u asbest.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument;
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • slopen in strijd met het Omgevingsplan.

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk een week van tevoren:

 • u verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel;
 • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Omgevingsvergunning sloop

 • Als u een vergunning nodig heeft, vraagt u die aan via Omgevingsloket. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit via het Omgevingsloket. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden via het Omgevingsloket.

Gegevens bij de sloopmelding

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk;
 • Naam en adres van de uitvoerder van de werkzaamheden;
 • Adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk;
 • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen;
 • Hoe u gaat slopen;
 • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren.

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meer rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf;
 • een sloopveiligheidsplan voor de veiligheid op de slooplocatie;
 • een rapport van een akoestisch onderzoek om geluidhinder te beperken;
 • een rapport van een trillingenonderzoek om hinder door trillingen te beperken.

Let op: een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Als u uw sloopmelding heeft gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht heeft ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Heeft u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk één week van tevoren moest melden, dan kunt u na één week beginnen met de sloop. Behalve als u bericht heeft gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, dan geldt het volgende:

 • binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt;
 • als instemming van een ander bestuursorgaan nodig is, bedraagt de beslistermijn 12 weken;
 • de gemeente kan deze termijnen eenmalig met 6 weken verlengen;
 • als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit naar aanleiding van de aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Uitgebreide aanvraag

 • Als de uitgebreide procedure geldt, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.

Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met het definitieve besluit naar aanleiding van de aanvraag, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank Limburg.

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, dan kunt u op de website van het IPLO kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Vragen over Slopen?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?