Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Gebiedsontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de ontwikkeling of transformatie van een gebied. Bij gebiedsontwikkeling kan het om verschillende dingen gaan:

 • woningbouw
 • (her)bestemming van bedrijven
 • detailhandel
 • recreatie
 • groen
 • infrastructuur binnen een gebied

We willen een gebied ontwikkelen of veranderen tot een aantrekkelijk gebied voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierbij zijn veel verschillende partijen betrokken.

Gebiedsvisie Middenterras Mesch-Bemelen

Een gebiedsvisie is een algemeen plan waarin staat hoe we een bepaald gebied in de toekomst zien. De gemeenteraad heeft op 25 augustus 2020 de Gebiedsvisie Middenterras Mesch-Bemelenvastgesteld (de vastgestelde Gebiedsvisie leest u hier ). Voor deze gebiedsvisie is een participatie- en activatietraject gevoerd. Uit dit traject kwam een aantal locaties waarvoor wensen of ideeën zijn of actuele vraagstukken spelen. Aangegeven is dat na vaststelling van de visie, verdere vorm aan deze locaties wordt gegeven.

Gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland

Een van de locaties betreft de Poort van het Heuvelland.

De N278 (Rijksweg Maastricht – Vaals) vormt samen met het aanliggende gebied de Poort van het Heuvelland. De N278 is de ingang naar het Heuvelland. Op het plaatje hieronder staat ongeveer de grootte van het gebied aangegeven.

Kaart met bovenaanzicht van het gebied Poort van het Heuvelland.

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn:

 • reliëf
 • groen karakter
 • cultuurhistorisch erfgoed
 • verschil tussen open en besloten

Deze kwaliteiten zijn in dit gebied allemaal beschikbaar. Maar de samenhang en de presentatie hiervan ontbreken. We willen meer betekenis geven aan dit gebied als uithangbord van Nationaal landschap Zuid-Limburg. We moeten de ruimtelijke kwaliteiten ordenen en verbinden. Hierdoor ontstaat meer samenhang en herkenbaarheid

Deze visie moet de basis zijn voor het opnieuw ontwikkelen van het gebied. Het opnieuw ontwikkelen van het gebied pakken we op samen met betrokken partijen, belanghebbenden en belangstellenden stakeholders en andere overheidsinstanties.

Eind 2021 startten we met het opstellen van de visie. We spraken met veel betrokkenen in het gebied. Maar dit leidde nog niet tot een vastgestelde gebiedsvisie. Het is een gebied waarin sprake is van een grote complexiteit, en vaak tegengestelde belangen. Tegengestelde belangen tussen zogenaamde rode (bouw), blauwe (infra) en groene (ecologische) ontwikkelingen.

In het najaar van 2023 is het proces om te komen tot een gebiedsvisie voortgezet. Mw. Carla Brugman is aangetrokken als externe projectleider. De bedoeling is om de gemeenteraad een 'Uitgangspuntendocument op hoofdlijnen' voor te leggen in de raadsvergadering van september 2024.

Gebiedsontwikkeling Stationsgebied Eijsden en omgeving

Station Eijsden is het spoorwegstation van Eijsden. Dit station ligt het meest zuidelijk van alle stations in Nederland. Het opende op 24 november 1861. Hier rijdt de stoptrein van NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) met een uurdienst tussen Maastricht en Luik.

In 2016 nam de provincie Station Eijsden op in de openbaar vervoersconcessie Limburg. Het bleek toen helaas niet mogelijk om de treinen van Arriva te laten doorrijden naar Luik. Omdat er een verschil zit in voltage en de systemen voor beveiliging tussen het Belgische en Nederlandse netwerk.

In 2019 en 2020 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van Station Eijsden. Toen is ervoor gekozen om de stationslocatie op de locatie van nu te houden. Daarnaast is de wens geuit om het Stationsgebied en de omgeving als een integrale gebiedsontwikkeling op te pakken. Omdat er in het gebied een aantal concrete actuele ontwikkelingen speelt:

 1. Vanaf december 2023 gebruiken we de Drielandentrein van Arriva. Deze trein gaat Luik met Aken verbinden. Arriva heeft treinen laten bouwen die in Nederland, België en Duitsland kunnen rijden. We willen goed voorbereid zijn op de komst van deze drielandentrein. Daarom werken we aan een ontwikkelplan voor de plek van het station.
 2. Daarnaast zijn er plannen om op een terrein aan de Kapelkesstraat dat eerst in gebruik was voor bedrijvigheid, woningen te bouwen, Op een terrein tussen de Kapelkesstraat en het Stationsplein worden eveneens appartementen gebouwd.

Naast deze concrete ontwikkelingen worden richting toekomst, gezien de bedrijvigheid in het gebied, ook wezenlijke wijzigingen verwacht. 

Het gebied is een van de drie hoofdtoegangen (Pisartlaan) om de kern Eijsden te ontsluiten.

We willen de actuele en toekomstige ontwikkelingen samen oppakken. Daarom willen we een visie waarbij betrokkenen ook hebben aangegeven wat zij willen. Daarbij moet ook de gewenste relatie en verbinding van dit gebied tot uitdrukking komen. We willen de oude kern van Eijsden, het commerciële centrum in Breust en de relatie en de verbinding met het buitengebied versterken.

Op het plaatje hieronder ziet u het gebied waarover de gebiedsvisie gaat. De lijn geeft de grens aan. Deze grens staat nog niet vast. Die kan tijdens het proces aangepast worden als dit nodig is.

Kaart met bovenaanzicht van gebied van Gebiedsvisie Eijsden.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om iedereen die hierbij betrokken is op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Zo kunnen de betrokkenen aangeven wat zij belangrijk vinden in het gebied. En welke ontwikkelingen zij willen. Daarnaast is het Burgerinitiatief Knooppunt Station Eijsden nauw betrokken bij de inrichting van het directe Stationsgebied. Zij gaven aan dat zij ook in de toekomst betrokken willen blijven.

Begin 2023 startten we met het ontwikkelen van de gebiedsvisie. Bureau BRO  helpt bij dit proces. Zij zijn gestart met het maken van een analyse van het gebied en hebben daarvoor ook gesproken met een aantal partijen in het gebied. In maart 2024 hebben wij bewoners, inwoners en andere belangstellenden gevraagd wat zij belangrijk vinden in het gebied, wat zij willen beschermen, veranderen en verwijderen. Ook is gevraagd welke functie waar zou kunnen. De resultaten worden vertaald in een conceptvisie. Deze zal eind juni gedeeld worden met iedereen die hiervoor belangstelling heeft. De bedoeling is om vervolgens deze conceptvisie te vertalen in een ontwerpvisie. Deze wordt voor iedereen ter inzage gelegd. Als alles volgens planning verloopt wordt aan de gemeenteraad in de eerste helft van 2025 de Gebiedsvisie Stationsgebied en omgeving ter vaststelling voorgelegd.

Vragen over Gebiedsontwikkelingen?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?