Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

03 mei 2024

Vergaderingen van de raad 21 en 28 mei 2024

Op 21 mei om 19.30 uur is de dialoogvergadering van de raad ter voorbereiding op de raadsvergadering. De raadsvergadering is op 28 mei om 19.30 uur. Deze vergaderingen kunt u ook online volgen. Wat staat er op de agenda? Op deze pagina staan de agendapunten met een korte toelichting.

Agenda dialoogvergadering Samenleving 21 mei 19.30 uur

 • Rapport Rekenkamer Cittaslow verstopt in het DNA
  De Rekenkamer heeft haar rapport ‘Cittaslow verstopt in het DNA’ gepresenteerd. De doelstelling van het onderzoek is: het verschaffen van inzicht aan de raad, het college van B en W en aan de ambtelijke organisatie over de inhoud en waarde van het keurmerk Cittaslow. De centrale vraag van het onderzoek luidde: Wat voegt het keurmerk Cittaslow toe aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeente Eijsden-Margraten? Het rapport bevat conclusies en aanbevelingen.
 • Aanvullende toetsingscriteria voor aanwijzingsprocedure lokale omroep
  Per 1 januari 2025 vervalt de vijfjarige aanwijzing van Stichting Omroep 3Heuvelland als lokale omroep voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten. De colleges van deze drie gemeenten willen de raden in de gelegenheid stellen om (gezamenlijk afgestemde) aanvullende toetsingscriteria vast te stellen. Deze criteria zorgen voor extra handvatten als blijkt dat er meerdere aanvragen voor de zendmachtiging ingediend zijn. Ook kunnen de gemeenteraden hiermee een beter gefundeerd advies uitbrengen. Tevens geven de gemeenteraden met deze criteria richting waaraan een aanvraag dient te voldoen.
 • Analyse Begroting Gemeenschappelijke Regelingen 2025
  Dit raadsvoorstel bevat een samenvatting van de analyse van de begrotingen 2025 van onze gemeenschappelijke regelingen.

 • a. GR BsGW – Concept begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028
  Op basis van de conceptbegroting 2025 wordt geadviseerd een zienswijze tegen de gehanteerde indexeringsbedragen voor materiele lasten en salarissen in te dienen.

 • b. GR GGD Zuid-Limburg – Begroting 2025 en Jaaroverzicht 2023
  De begroting is opgebouwd op basis van de drie programma’s van GGD ZL, te weten: Programma GGD, Programma Jeugdgezondheidszorg en Programma Veilig Thuis. Voorgesteld wordt met de bijgestelde GGD Begroting 2024, de Begroting 2025 t.a.v. de basisgezondheidszorg en de GGD Begroting 2025 t.a.v. de jeugdgezondheidszorg een instemmende zienswijze af te geven.

 • c. GR Omnibuzz –Concept Begroting 2025 en meerjarenperspectief en Begrotingswijziging 2024 nummer 1Bij de raad liggen voor de begrotingsstukken van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz: de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 en meerjarenperspectief. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze hierop te geven. Voorgesteld wordt een instemmende zienswijze kenbaar te maken aan Omnibuzz.

 • d. GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 en Begroting Meldkamer en Coördinatie Centrum (MCC) 2025Voor de begroting van 2025 zijn er geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Een belangrijke actuele ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk. De structurele bijdrage aan de Cao-loonkosten gaat vanaf 2024 omhoog met 3,6%. Dit betekent dat onze gemeente € 65.524 extra moet bijdragen.

 • e. GR RUD Zuid-Limburg- Jaarrekening 2023 en ontwerp bijstelling begroting 2024, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
  Voor 2025 stijgen de investeringen van de RUD Zuid Limburg met circa 3 miljoen euro. Dit is een gevolg van de robuustheidseisen, nieuwe taken en uitbreiding van de huidige taken ingevolge de Omgevingswet en de autonome ontwikkelingen. Hierdoor stijgen ook de bijdragen per deelnemer. De RUD beziet of het mogelijk is het resultaat over 2013 in te zetten voor de financiering van de extra bodemtaken in 2024 die nodig zijn ingevolge de Omgevingswet. Hierdoor zouden de extra kosten in 2024 voor onze gemeente komen te vervallen. Aangezien hierover nog moet worden beslist, is op dit moment een begrotingswijziging 2024 noodzakelijk.

 • f. GR Rd4 - Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028
  De begroting 2025 toont een stijging in omzet en kosten voor Rd4. In 2021 heeft Rd4 een Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 opgesteld, waarin de ambities voor circulariteit, duurzaamheid en een efficiënte bedrijfsvoering centraal staan. In dit plan werd een meerjarenperspectief geschetst waarbij destijds ook al de indicatie werd afgegeven dat vanaf 2024 de kosten zouden gaan stijgen. Ook in 2025 is een kostenstijging te zien. Deze wordt o.a. veroorzaakt door stijgende loonkosten, verwerkingskosten en productiekosten. Rd4 blijft conform het Meerjarenplan investeren in haar dienstverlening en in de organisatie, vanuit de overtuiging dat dit zal leiden tot een circulaire en duurzame inzameling van afval- en grondstoffen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een stabieler kostenontwikkeling in de toekomst.

 • g. GR Gegevenshuis - Begroting 2025 en meerjarenraming 2025 – 2028
  Op basis van de conceptbegroting wordt geadviseerd met de onderliggende begroting in te stemmen en hierover een instemmende zienswijze in te dienen.

 

Verzoek toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regelingen

In aansluiting op de gewijzigde Wgr, is het de bedoeling dat de nieuwe Gemeenschappelijke regelingen op 1 juli 2024 in werking treden. Naar aanleiding van de ontwerpen was er in september-oktober 2023 een zienswijzeronde. De gemeenteraad gaf als zienwijze ten aanzien van elke Gr aan in te kunnen stemmen met het ontwerp inclusief drie aanvullingsvoorstellen. In vervolg daarop zijn de ontwerpen nog op enkele punten aangepast met instemming van de Algemene besturen van de regelingen. De laatste wijzigingen zijn marginaal ten opzichte van de ontwerpen waarmee de raad in de zienswijzeronde instemde en de aanvullingsvoorstellen die uw raad daarbij deed. In dit voorstel liggen de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen ter goedkeuring voor.

Kadernota

De Kadernota bepaalt de hoofdlijnen van de koers voor de komende jaren. Daarmee wordt bepaald wat in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Een Kadernota geeft dus een richting aan. Om de gezamenlijke ambitie voor nu en naar de toekomst te kunnen blijven waarmaken en invulling te kunnen geven aan de geschetste uitdagingen en opgaven, vraagt dit een vitale robuuste organisatie enerzijds en daadkracht en lef in het maken van financiële keuzes anderzijds. Keuzes die de komende maanden in de voorbereidingen van het begrotingsproces en met inachtneming van de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire verder geconcretiseerd zullen worden.

Initiatiefvoorstel PRO Kunst en Cultuur

Op de agenda van de raadsvergadering op 28 mei staan, naast bovengenoemde onderwerpen, ook nog een raadsvoorstel over het ontslag van een burgerlid, een raadsvoorstel over de verlenging voor het benoemen van de voorzitter Rekenkamer en een aantal vaste procedurele punten zoals het vaststellen van de besluitenlijst en de wijze van afdoening van de ingekomen post.

De agenda’s zijn ook te raadplegen op deze pagina of in de app iBabs.

Inloggegevens app iBabs:

Site: ‘eijsdenmargraten’

E-mailadres: ‘burger’

Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in zowel de dialoogvergaderingen als in de raadsvergadering (over geagendeerde onderwerpen). U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (weekenden en feestdagen uitgezonderd).  Dat betekent vóór:

 • Donderdag 16 mei 19.30 uur (i.v.m. feestdagen) voor de dialoogvergadering Samenleving
 • Vrijdag 24 mei 19.30 uur voor de raadsvergadering

Volg de raad!

De dialoogvergaderingen en de raadsvergadering zijn ook via beeld en geluid te volgen via onze website. Wilt u de dialoog- of raadsvergaderingen bijwonen? U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis, Amerikaplein 1 Margraten. Dat kan zonder aanmelden.

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van de onderwerpen van de raadsvergadering? Op onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen naar de hele gemeenteraad via griffie@eijsden-margraten.nl. Ook wanneer u andere vragen heeft over bijvoorbeeld de raad, de werkzaamheden van de raad en raadsvergaderingen. De griffie is het eerste aanspreekpunt van de raad.

Inrichting raadzaal met houten tafels en zwarte stoelen in ovale opstelling

 In voorraad

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 28 mei. Als voorbereiding daarop halen we deze twee raadsvoorstellen alvast uit de voorraadkast: het Rekenkamer-rapport ’Cittaslow verstopt in het DNA’ en de analyse begrotingen verbonden partijen.

Rekenkamer-rapport ’Cittaslow verstopt in het DNA’

Eijsden-Margraten is een Cittaslow-gemeente. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners die erboven uitsteken op de volgende gebieden: leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van de eigen identiteit. In de periode september 2023-januari 2024 heeft de gemeentelijke Rekenkamer onderzocht wat dit keurmerk toevoegt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. In april volgde een rapport met onder meer vijf aanbevelingen. Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder de inwoners.

Aanbeveling een, twee en drie

De eerste aanbeveling roept de raad en het college op om hun Cittaslow-ambities strakker te verwoorden. Het is in grote lijnen al bekend wat voor Cittaslow-gemeente Eijsden-Margraten wil zijn, maar het ontbreekt nog aan een eenduidige richting die voor iedereen meteen zonneklaar is. Aanbeveling twee stimuleert het college om nog actiever deel te nemen aan de nationale en internationale Cittaslow-netwerken. De wethouder voor onder meer economie speelt daarbij op lokaal niveau een voortrekkersrol en de burgemeester op (inter)nationaal niveau. Aanbeveling drie richt zich op een goede in- en externe Cittaslow-communicatie. Dat is vooral een taak voor het college en de gemeenteambtenaren.

Aanbeveling vier en vijf

De vierde aanbeveling spoort de gemeente aan om het Cittaslow-ambassadeursnetwerk actief uit te breiden binnen de gemeente Eijsden-Margraten zelf. Individuele ambassadeurs – mensen die het Cittaslow-gedachtegoed namens de gemeente enthousiast overbrengen op anderen – krijgen erkenning voor hun inspanningen. Zo worden ze persoonlijk in het zonnetje gezet in de diverse communicatie-uitingen rond Cittaslow. Aanbeveling vijf ten slotte doet een beroep op het college en de gemeenteambtenaren om de Cittaslow-samenwerking tussen Eijsden-Margraten en de twee andere Lijn-50-gemeenten te versterken. Dat zijn Gulpen-Wittem en Vaals.

Analyse begrotingen verbonden partijen

De partijen waar het hier over gaat, zijn Rd4, BsGW, Het Gegevenshuis, RUD Zuid-Limburg, GGD Zuid Limburg, Omnibuzz en Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Zij maken deel uit van de zogenoemde gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Eijsden-Margraten deelneemt om bepaalde gemeentelijke taken in samenwerking uit te voeren. Die regelingen hebben onlangs hun begroting 2025 ingediend.

Rd4

Rd4 werkt hard aan de totstandkoming van een circulaire economie. In zo’n economie bestaat geen afval meer en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Om dat mogelijk te maken, wil Rd4 nog intensiever samenwerken en communiceren met de inwoners van de Rd4-gemeenten. De Rd4-begroting 2025 is lager dan de al opgenomen jaarbijdrage 2025.

BsGW

Bij BsGW zijn twee wijzigingen doorgevoerd. De opbrengst van vervolgingskosten wordt vanaf volgend jaar rechtstreeks afgedragen aan de desbetreffende deelnemer. En de kosten voor maatwerkvarianten worden rechtstreeks gefactureerd aan de deelnemende gemeenten. De stijging van de algemene BsGW-kosten voor 2025 zijn beperkt. Een uitzondering vormen de loonkosten.

Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis heeft te maken met een sterke kostenstijging omdat het IT-diensten afneemt van Parkstad IT. Daarom gaat het Gegevenshuis de overeenkomst met Parkstad IT opzeggen. De begroting over 2025 borduurt voort op de bijgestelde begroting 2024.

RUD Zuid-Limburg

RUD Zuid-Limburg heeft in 2024 een plan van aanpak en een verbeterplan opgesteld. Samen vormen ze een nieuw totaalplan. Vanwege onder andere het groeiende aantal locaties met milieubelastende activiteiten zijn meer medewerkers nodig. Om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en administratieve taken uit te voeren. Deze extra kosten komen terug in de ingediende begroting.

GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg maakt werk van GALA (het Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA (het Integraal Zorg Akkoord). GALA en IZA zijn kansrijke ontwikkelingen die de regionale samenwerking versterken met verschillende partijen op sociaal en medisch gebied. De ingediende begroting heeft mede als doel om deze kansrijke ontwikkelingen tot een succes te maken.

Omnibuzz

Omnibuzz ervaart dat een toenemend aantal mensen gebruikmaakt van Wmo-vervoer. Daardoor stijgen ook de kosten. In de gemeente Eijsden-Margraten is dat aantal mensen in verhouding tot de overige Omnibuzz-werkgebieden extra groot. Daarom is in de gemeentelijke meerjarenbegroting een extra opslag verwerkt voor de kosten die Omnibuzz heeft begroot. 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft geen grote beleidswijzigingen voorgesteld in zijn begroting 2025. Een belangrijke landelijke ontwikkeling is wel dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt vanwege meer langdurige en bovenregionale crisissen. Verder is in 2023 een nieuw cao-akkoord gesloten met de vakbonden. Daarin is een loonstijging van circa 10% opgenomen die ook geldt in 2025 en volgende jaren.

Raadzaal in ovale opstelling houten tafels met in beeld een microfoon, kan water en glas en een koffiekopje met logo gemeente Eijsden-Margraten

Meer nieuws

18 mei 2024

Koninklijke onderscheiding voor Willy Martens

Tijdens het jubileumconcert van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH) heeft burgemeester Alain Krijnen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Willy Martens (66) uit Eijsden. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn inzet voor de KOH.

16 mei 2024

Memorial Day zondag 26 mei

De laatste maandag van mei is Memorial Day. Het is de dag waarop de Amerikanen over de hele wereld alle gesneuvelden herdenken. Eijsden-Margraten staat altijd een dag eerder, op zondag, stil bij Memorial Day.

16 mei 2024

Gratitude and Peace Ceremony zaterdag 25 mei

Op zaterdag 25 mei zullen Amerikaanse WO2 veteranen rond 12.00 uur in originele WO2 voertuigen arriveren bij het vrijheidsmonument aan de Grijzegraaf in Mesch.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?