Privacystatement

Privacystatement


De gemeente staat dicht bij u en legt voor het uitvoeren van de wettelijke taken veel gegevens van u vast over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn dat gegevens die tot u als persoon te herleiden zijn. De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Het vastleggen van persoonsgegevens kan inbreuk maken op uw privacy.


Hoe wordt mijn privacy beschermd?


De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) helpt uw privacy te beschermen. De AVG regelt het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens. De gemeente mag volgens de AVG alleen uw persoonsgegevens verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moet vooraf zijn bepaald en goed zijn omschreven. De gemeente mag niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt nodig is voor dat doel en ook niet voor meerdere doelen tegelijkertijd. De gemeente richt haar werkprocessen zo in dat deze aan de AVG voldoen.
Waar de uitwisseling van persoonsgegevens niet in wet- en regelgeving vastligt vraagt de gemeente vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming.


Wat zijn persoonsgegevens?


Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gemeente Eijsden-Margraten verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer etc.


Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:
Godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens, strafrechtelijk verleden, etc.


Hoe gaat de gemeente Eijsden-Margraten om met uw persoonsgegevens?


Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp/AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Of voor andere doelen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief en/of reclame, telefonisch contact of informeren over wijzigingen van diensten.


Bewaartermijn.


Gemeente Eijsden-Margraten zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.


Delen met derden.


Gemeente Eijsden-Margraten verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Eijsden-Margraten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging.


Gemeente Eijsden-Margraten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.


Uw rechten.


U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:
- Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
- Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
- Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
- Recht om “vergeten te worden”.
- Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
- Recht op overdracht van zijn gegevens.
- Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.


U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.


Wie houdt toezicht?


De Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (externe link) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de privacyregels van de AVG. De gemeente heeft voor vragen over privacy een eigen, onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris ziet binnen de gemeente Eijsden-Margraten toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy.]


Mocht u een privacy-gerelateerde vraag hebben dan kunt u deze aan de FG stellen. Dit kan via het contactformulier, wat te benaderen is via de volgende link https://www.eijsden-margraten.nl/contact/. De gemeentelijke FG is daarnaast ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 043 458 84 88.


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijziging privacystatement.


Dit privacystatement kan door de gemeente Eijsden-Margraten te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Eijsden-Margraten zijn gepubliceerd. Wij raden u aan dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.