U en de gemeenteraad

U heeft rechten en kunt uw stem laten horen


Als inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Dat kan door gebruik te maken van uw inspreekrecht, of door een brief aan de gemeenteraad te schrijven. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente. De raad hecht waarde aan uw mening.

Inspreekrecht

U kunt nauw betrokken worden bij de besluitvorming. Het vergadermodel maakt intensief contact met burgers en maatschappelijke instellingen mogelijk voordat de raad een beslissing neemt.

Het vergaderstelstel kent twee fasen: de Dialoogvergaderingen en de Raadsvergadering.
In de Dialoogvergaderingen verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie. Burgers en maatschappelijke instellingen spreken hier in.


In de Dialoogvergaderingen mag iedereen inspreken. De regels voor het inspreken zijn te lezen in het reglement van deze vergaderingen. Er kan sprake zijn van inspreken over ‘geagendeerde’, dan wel over  niet-geagendeerde onderwerpen’. Wanneer wordt ingesproken over een ‘geagendeerd onderwerp’, kan de inspreker daarnaast ook bij de behandeling van het betreffende onderwerp deelnemen aan het gesprek. Een niet-geagendeerd onderwerp moet wel een onderwerp zijn waar de raad bevoegd voor is. 


Wanneer wordt ingesproken over een ‘niet-geagendeerd onderwerp’, krijgt de inspreker op een door de voorzitter aangewezen moment daartoe de gelegenheid. Hiervan wordt door de vergadering kennis genomen. Indien de ingesproken tekst vragen bevat, zullen deze vragen zo mogelijk direct (mondeling), dan wel op een later moment (schriftelijk) beantwoord worden.


U kunt niet het woord voeren over:

• Onderwerpen waarbij sprake is of was van een geschil tussen een burger/organisatie/instelling etc. en de gemeente;
• Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft
opengestaan;
• Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
• Onderwerpen welke onderworpen zijn aan een wettelijk geregelde zienswijze en/of bedenkingenprocedure.


De inspreker meldt zich 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie door een mail te sturen naar griffie@eijsden-margraten.nl.

Voor de Dialoogvergadering 'Samenleving' op maandag om 19.00 uur is dat dus donderdag 19.00 uur en voor de Dialoogvergadering 'Leefomgeving' op dinsdag om 19.00 uur is dat vrijdag 19.00 uur. 

Bij de melding geeft de inspreker aan over welk onderwerp hij wil inspreken en op hoofdlijnen de vraagstelling of de boodschap. Op die manier kan de griffie beoordelen of het verzoek voldoet aan de regels. De inspreker ontvangt hierover een terugkoppeling.

Tijdens de raadsvergadering is er geen mogelijkheid om in te spreken.

Brief aan de gemeenteraad

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Schrijf dan een brief aan de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Het schrijven van een brief of e-mail aan de gemeenteraad is waarschijnlijk niet iets wat u iedere dag doet. Om u op weg te helpen hebben we een aantal tips geformuleerd. Mocht u na het lezen van de tips toch nog vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de griffie.
 
1. Als u een brief of e-mail schrijft aan de raad, houd er dan rekening mee dat de correspondentie met de raad openbaar is. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw brief later is terug te vinden kan zijn op de website waar de stukken van en aan de raad gepubliceerd worden. Uiteraard houden we wel rekening met de regels van de AVG, waardoor personalia geanonimiseerd worden.

2. Houd uw brief kort en bondig. Leg duidelijk uw probleem of suggestie uit.

3. Vergeet niet uw eigen contactgegevens te vermelden. Anoniemen brieven worden niet in behandeling genomen. Uw brief of e-mail wordt geregistreerd en u ontvangt een ontvangstbevestiging.

4. Richt uw brief of e-mail altijd duidelijk aan de gemeenteraad, anders wordt uw brief gezien als gewone correspondentie, die natuurlijk ook wordt behandeld, maar niet naar de raadsleden zal gaan. U kunt de post adresseren aan de raad, u hoeft dus niet elk raadslid afzonderlijk een brief te sturen. De griffie draagt zorg voor verspreiding onder alle raadsleden.

5. Uitvoeringszaken (vergunningen, subsidies en meldingen openbare ruimte), zijn in eerste instantie een aangelegenheid van het college en dus niet van de raad.

Het schrijven van een brief kan een goede manier zijn om zaken onder de aandacht te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat de raad uw problemen kan oplossen of het besluit van het college kan wijzigen. De raad kan het college echter wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht te vragen.

Wilt u meer informatie over het inspreekrecht of het schrijven van een brief aan de raad? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan per e-mail (griffie@eijsden-margraten.nl) of via telefoonnummer 14 043.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid raadsleden of fracties rechtstreeks te benaderen. De contactgegevens staan elders op de website bij samenstelling gemeenteraad